Фінанси

 • Значення податків в економіці

  Податкова теорія довгий час панувала у межах класичної економічної школи (А. Сміт, Д. Рікардо, Ж.-Б. Сей та ін.). Представники класичної теорії розглядали податки як один із видів державних доходів, які мають покривати видатки уряду, при цьому вважалось, що податки не виконують регулюючих функцій.

 • Выбор советников

  Для того, чтобы определиться с выбором необходимо удостовериться в эффективности и честности производителя систем.
  В данный момент Форекс предлагает уникальный сервис для трейдеров – новичков – это автоматизированные советники, в основе которых лежат принципы и правила торговли на бирже, а также в них заложено прогнозирование нестандартных ситуаций.

 • Фінансові результати діяльності підприємств України за січень-листопад 2010 року

  Фінансові результати діяльності підприємств України за січень-листопад 2010 року

 • Амортизаційна політика та напрями відтворення фінансово-економічних ресурсів у бухгалтерському обліку

  Низькі темпи оновлення основних засобів, незадовільна якість персоналу, негативні наслідки світової фінансової кризи зумовлюють необхідність покладатися при плануванні відтворення необоротних економічних ресурсів переважно на внутрішні джерела фінансування підприємства. Це досягається шляхом формування належної амортизаційної політики на підприємстві, поліпшення об'єктів, відновлення і заміни спрацьованих конструктивних елементів за рахунок амортизації. Процес відтворення необоротних економічних ресурсів для цілей обліку потребує уточнення складових амортизаційної політики, визначення економічної сутності поліпшення та відновлення об'єктів і відображення цих напрямів відтворення в бухгалтерському обліку.

 • Інновації та їх фінансове забезпечення в харчовій промисловості України

  Харчова промисловість є важливою галуззю економіки України. Сьогодні на багатьох підприємствах галузі використовуються застарілі обладнання й технології, що негативно впливає на ефективність їх роботи. За таких обставин велике значення має забезпечення інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості, що передбачає розв'язання фінансових проблем, які стосуються залучення й використання інвестицій.

 • Місце та роль кредитних компаній на фінансовому ринку України

  Розвиток вітчизняних фінансових посередників визначив пріоритетну на сьогодні роль банків порівняно з іншими фінансовими інститутами. Але протягом останніх років дедалі більше зростає попит на кредитні ресурси з боку не тільки великих і середніх підприємств, а й у першу чергу малого бізнесу і населення. Як показує світовий досвід, небанківські кредитні установи спроможні ефективно забезпечувати кредитними ресурсами саме ці останні категорії економічних суб'єктів.
  Проблеми функціонування і діяльності окремих небанківських кредитних установ та їх кредитний потенціал розглядаються у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних науковців: А. Сміта, Д. Рікардо, К. Маркса, М. Туган-Барановського, О. Василика, Н. Внукової, Б. Івасіва, В. Корнєєва, М. Крупка, М. Савлука, В. Ходаківської та інших.

 • Податки в системі регулювання економічного розвитку агропромислової сфери

  Одним із головних завдань у процесі здійснення економічної реформи в агропромисловому комплексі є формування ефективного податкового механізму як одного з інститутів ринкової економіки, що дає змогу, з одного боку, розв'язувати проблему збільшення доходів бюджетів різних рівнів, з другого — сприяти поступальному розвитку господарюючих суб'єктів як агропромислової сфери, так і економіки в цілому.

 • Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності

  Сучасне підприємство як складна, динамічна соціально-економічна система функціонує не ізольовано від зовнішнього світу, а виступає одним із його структурних елементів, сукупність яких утворює також соціально-економічну систему, проте вже більш високого рівня (метасистему). Ефективність і стійкість функціонування таких метасистем напряму залежать від раціональності, гнучкості, гомеостазу внутрішніх взаємозв'язків між її структурними елементами. Це є головною умовою прояву позитивного синергетичного ефекту в процесі розвитку й управління великими системами соціально-економічних об'єктів, зокрема на рівні регіону або, навіть, країни.

 • Концептуальні основи теорії ризиків у сфері оподаткування

  Ринкові трансформації вітчизняної економіки, які відбуваються у ситуації глибокого політичного протистояння, без чіткої економічної доктрини на тривалий період розвитку держави, генерують зростання імовірності податкових ризиків та їхніх масштабів. Вагомість впливу ризиків на стабільність податкової системи і результативність її розбудови зумовлює об'єктивну необхідність у їхній ідентифікації, оцінюванні та мінімізації, що значно підвищує актуальність наукових досліджень проблеми ризиковості цієї системи.

 • Розвиток пенсійної системи України

  В умовах перехідної економіки, яка триває вже протягом 18-ти років і невідомо коли завершиться, видатки бюджету на соціальні потреби систематично зростають, що є проявом уваги держави до незахищених верств населення країни. Досить згадати, що за період 2003—2007 років видатки бюджету на соціальний захист і соціальне забезпечення зросли в чотири рази й у 2007 році становили 48,6 млрд грн. При цьому держава керується Конституцією України, яка гарантує громадянам право на соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом (ст. 46).

 • Державна політика розбудови економіки знань: особливості реалізації антикризової стратегії

  Ключові слова: державна політика, економіка знань, антикризова стратегія, економічне зростання, знаннєвий ресурс, інновації.

 • Вплив міжнародних фінансових конгломератів на розвиток фінансового ринку України

  Стрімкий розвиток сегментів фінансового ринку та економічне зростання перетворили вітчизняний фінансовий ринок на один із найпривабливіших у Східній Європі для фінансового капіталу. Прихід в Україну потужного міжнародного фінансового капіталу, в першу чергу в банківський і страховий сектори, привів до активізації та інтенсифікації процесів фінансової інтеграції та фінансової конвергенції на вітчизняному фінансовому ринку.

 • Державна фінансова політика та інвестиційні стратегії у комунальному господарстві

  Фінансові проблеми комунального господарства України з року в рік загострюються, виростаючи з місцевих (локальних) до галузевих і соціально-економічних, що становлять загрозу національній безпеці. Це викликано, з одного боку, все більшими потребами фінансування поточної діяльності й розвитку комунального господарства, з другого — недостатніми коштами, що виділяють на ці цілі держава, місцеві бюджети й безпосередню підприємства.

 • Економічна природа і зміст кредитної діяльності банку в аспекті оцінювання її ефективності

  В умовах нестабільності фінансових ринків діяльність банків має бути спрямована на підвищення якості й результативності існуючих активів, стримуючи їх додатковий приріст. Для цього потрібен методичний інструментарій з оцінювання ефективності кредитної діяльності з достатнім рівнем точності й достовірності. Ефективність будь-якого економічного процесу щодо нього є оціночною, а отже, наслідковою категорією. Відтак принциповим є чітке розуміння того, ефективність якого процесу досліджуватиметься, оскільки безпідставне ототожнення понять процесу і його окремих складових (або результатів) унеможливить повноту дослідження.

 • Кредитні ризики та їх наслідки для банківської системи України в умовах поглиблення фінансової кризи

  Ослаблення банківської системи України через посилення негативного впливу світової фінансової кризи певною мірою сприяло переоцінці кредитних ризиків і зміні механізмів їх виявлення. З метою забезпечення стабільності банківської системи Національний банк вживав усіх необхідних заходів для нівелювання можливих ризиків. Однак розгортання фінансової кризи, яка стала каталізатором прояву наявного кризового потенціалу, актуалізувало дослідження передумов його формування й результатів прояву з метою вироблення зважених підходів до реалізації банківськими установами кредитної політики.
  Розробці заходів із подолання фінансово-економічної кризи, в тому числі у сфері відновлення фінансової стійкості банківської системи, присвячено праці вітчизняних науковців, зокрема В.М. Гейця, В.І. Міщенка, Д.В. Полозенка.

 • Досвід фінансування житлового будівництва у зарубіжних країнах

  Найважливішим чинником розвитку суспільства в умовах інформаційно-технологічної революції стає людський капітал, утілений у знаннях, навичках, кваліфікації й досвіді робочої сили. Від того, які продукти харчування людина споживає, як вона забезпечена товарами особистого призначення, в яких умовах працює, відпочиває, проживає, залежить рівень її здоров'я, освіти, культури, сімейне благополуччя, наявність дітей, їх фізичний і духовно-культурний рівень.

 • Програмно-цільовий метод та ефективність бюджетних програм

  Платники податків мають знати, на що витрачаються їхні кошти та який результат буде одержано від виконання державних і місцевих соціальних програм. Тому при формуванні, розгляді і прийнятті проекту бюджету на наступний рік потрібно передусім оцінити кінцеві результати від витрачання бюджетних коштів та акцентувати увагу на тому, як забезпечити їх ефективність у процесі виконання бюджетних програм, надаючи суспільні блага й послуги населенню.

 • Фінансова стійкість страхових компаній: теоретичні підходи

  Страховий процес покликаний забезпечувати передання ризику від страхувальника до страховика і тим самим підвищувати стійкість бізнесу підприемства-страхувальника чи зберігати досягнутий рівень добробуту фізичної особи-страхувальника. За відсутності об'єктивних гарантій спроможності страхової компанії відповідати за своїми зобов'язаннями страхування втрачає будь-який сенс. Водночас збільшення обсягу ризиків у страховика має бути збалансоване різними методами: зростанням обсягу страхових операцій, співстрахуванням, перестрахуванням, управлінням страховими резервами, андеррайтерською політикою тощо

 • Світова фінансова криза: роль транснаціональних корпорацій

  На сучасному етапі багато фахівців наголошують на важливості інновацій для розвитку окремих компаній, регіонів, держав і світу в цілому. Кожна країна, в тому числі й наша, може обрати спосіб інтеграції у світову економічну систему: або як сировинний придаток і ринок збуту, або як постачальник на світові ринки конкурентоспроможної, високотехнологічної продукції.

 • Фінансовий контроль у контексті трансформаційних процесів економіки

  Сучасні фінансові відносини потребують високо професійного управління з боку державних та місцевих органів влади, які мають забезпечувати ефективне, результативне і прозоре управління державними фінансами. За таких умов необхідний ефективний фінансовий контроль як важлива ланка системи управління національною економікою.

 • Європейська інтеграція фондового ринку України як механізм зниження ризиків

  Функціонування сучасної біржової системи, що має складну структуру і велику кількість фінансових інструментів, видів послуг, учасників, залежить насамперед від кон'юнктури ринку, економічних процесів, як зовнішніх, так і внутрішніх, і світових тенденцій. Згідно з теорією хвиль М. Кондратьева світові ринки цінних паперів вступили у п'яту хвилю, тобто перебувають у зоні підвищених ризиків, тому характеризуються дуже високою волатильністю, яка перевершує історичні крайні показники. При цьому групою ринків, найбільше схильних до волатильності, ринкових криз, залишаються ринки країн із економікою, що формується, до яких належить і Україна. Тож одним із засобів зниження фінансових ризиків є інтеграція українського фондового ринку до європейської фінансової системи.

 • Оцінка вартості підприємства в системі фінансово-економічної стратегії його розвитку

  Успіх будь-якого суб'єкта господарювання передусім залежить від ефективності його розвитку, що в умовах конкуренції потребує від керівництва підприємства розробки відповідної стратегії.

 • Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні

  Однією із проблем функціонування економіки України є нерозвиненість фінансової інфраструктури, що обмежує процес трансформації заощаджень у інвестиції та гальмує економічне зростання, У вітчизняній економіці залучення діловими суб'єктами фінансових ресурсів є дорогим, що зумовлено, зокрема, низьким рівнем розвитку інституційних елементів фінансової інфраструктури, в тому числі небанківських фінансових інститутів. Тому особливого значення нині набуває як кількісне зростання фінансових посередників, так і підвищення ефективності їхньої діяльності; важливо розвивати не тільки банківські установи, а й небанківські фінансові інститути різних видів для забезпечення повноцінного функціонування фінансової інфраструктури, що слугуватиме запорукою економічного зростання. Окреслені проблеми ще більше загострилися в умовах фінансової кризи та кризи банківської системи України. Усе це визначає актуальність і необхідність дослідження питань подальшого розвитку кредитного ринку й, зокрема, функціонування небанківських кредитних установ.

 • Фінансова складова в розвитку й функціонуванні національної інноваційної системи

  В Україні проголошено курс на підтримку й розвиток інноваційної діяльності. Цю тезу повною мірою підтверджує ціла низка законодавчих актів. Характерною рисою проблематики інноваційного розвитку є її дедалі зростаюча актуальність. Цьому сприяють такі фактори, як необхідність запровадження енергозберігаючих технологій, зумовлена перманентним подорожчанням енергоносіїв, а також зниженням конкурентоспроможності українських експортних товарів на світовому ринку у зв'язку зі становленням відповідних галузей економік країн-конкурентів (наприклад, китайської металургії, що чинить серйозний тиск на українських виробників). В умовах кризи, яка поставила під сумнів ефективність усього господарсько-економічного та фінансового ладу сучасного суспільства, саме інновації здатні стати локомотивом, що спроможний вивести економіку держави на якісно новий рівень, як це вже було під час двох попередніх глобальних спадів — у 30-х і 70-х роках XX ст.

 • Сутність і різновиди фінансових криз

  З огляду на те, що кризи надзвичайно різноманітні як за своїми причинами, так і за проявами, не існує усталеної, прийнятої всіма точки зору щодо більшості аспектів даної проблематики. Дискусія між ученими, чиновниками і підприємцями свідчить, що вони по-різному розуміють слово "криза".

 • Фінансові умови сталого розвитку курортного господарства України

  Ефективне функціонування рекреаційно-оздоровчої сфери є одним із найважливіших чинників соціально-економічного розвитку будь-якої країни, визначає якість життя в умовах глобалізаційних тенденцій у світовій економіці. Зростання зацікавленості світової спільноти організованим комфортним відпочинком, туризмом, рекреацією й лікуванням в умовах відкритості національної економіки ставить нові стратегічні орієнтири для сталого розвитку курортного господарства в Україні.

 • Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні

  Події, які відбуваються сьогодні в Україні, та глибина фінансово-економічної кризи поряд із іншим зумовлені недооцінкою державою важливості створення ефективної системи державного капітального інвестування задля реалізації стратегії сталого економічного розвитку.

 • Результати роботи, проблеми й завдання державної контрольно-ревізійної служби України

  При здійсненні контрольних заходів у 2008 році працівниками державної контрольно-ревізійної служби (ЦКРС) виявлено фінансових порушень і недоліків на загальну суму 43,7 млрд гривень. Як видно з таблиці, це рекордні показники за період 2006—2008 років. Порівняно з 2007 роком вони збільшилися майже у 2,5 раза, а з 2006-м — у 3,6 раза.

 • Проблеми подолання негативного впливу глобальних диспропорцій та формування нового геофінансового механізму

  Глобальна економічна криза 2007—2008 років висвітлила суперечності чинного механізму забезпечення фінансової стабільності та зумовила потребу в переосмисленні багатьох фундаментальних положень, покладених у основу функціонування світової фінансової системи.

 • Предтечі фінансових криз

  Споконвіку люди стикалися з поняттями "криза", "кризова модель", "кризове явище", "кризова ситуація", "кризовий стан", "кризовий прояв", "кризовий процес", "кризові умови", "кризовий ланцюжок", "кризоутворююче середовище", "кризова зона", "кризове доле", "кризова сфера", "кризова яма", "стадія кризи", "період кризи", "кризова хвиля", "кризовий синдром", "кризовий потенціал", "кризовий менеджмент", "антикризове управління", "антикризова політика", "антикризові заходи" тощо, намагаючись достеменно з'ясувати їх сутність і причини, аби своєчасно їх виявити та убезпечити себе від їх руйнівних наслідків. Проте й досі немає універсальних рецептів запобігання і протидії різноманітним кризам, отож існує потреба в подальших дослідженнях у цій сфері.

 • Участь Великобританії в перерозподілі світових фінансових потоків

  Великобританія є більш інтегрованою у світове виробництво, ніж усі інші європейські країни і Японія. У 2007 році за розміром міжнародних активів, у тому числі прямих іноземних інвестицій (ПІІ), вона поступалася лише США і у 1,6—2,4 раза випереджала решту провідних індустріальних країн світу; британські зарубіжні активи у 5,2 раза перевищували розмір її ВВП, тоді як у найбільших європейських державах цей показник був вищим за ВВП тільки в 2,1—3,3 раза, а в Японії становив лише 1,08 % ВВП1. З огляду на таку надзвичайну роль британських транснаціональних компаній у міжнародному поділі праці, вивчення структури та географії британського іноземного інвестування є важливим напрямом дослідження розвитку сучасних міжнародних економічних відносин.