Порядок оцінювання знань студентів

за результатами вивчення дисципліни

для денної та вечірньої форм навчання

№№ пп Об’єкти контролю Кількість балів Результат
1 Оцінка поточної роботи в семестрі, зокрема: Від 0 до 40 зокрема: Допуск до іспиту за умови одержання не менше 20 балів
1.1 Систематичність та актив­ність роботи на семінарських заняттях до 15
1.2 Виконання завдань для са­мостійного опрацювання до 10
1.3 Виконання модульних завдань до 15
2 Оцінювання письмової екза­менаційної роботи від 0 до 60 Проходження підсумково­го контролю знань з дис­ципліни та одержання під­сумкової оцінки
ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (у балах) = результати поточної роботи + результати письмового іспиту

(1.1 + 1.2 + 1.3 ) – (не менше 20 балів) + 2 (не менше 30 балів).

У першому блоці — оцінка поточної впродовж семестру (1) — максимальна кількість балів — 40; менше 20 балів не зараховуються.

У другому блоці — оцінювання письмової екзаменаційної роботи (2) — максимальна кількість балів — 60; менше 30 балів не зараховуються.

Для заочної форми навчання поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання виконання модульних завдань, на основі якого здійснюється допуск до складання іспиту й результати якого включаються до підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «Фінансове право»

Фінансове право: поняття, предмет, метод.

Правове положення Міністерства фінансів України.

Складові частини бюджету.

Органи контролю спеціальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства та їх повноваження.

Система фінансового права.

Функції Міністерства фінансів України.

Бюджетний період.

Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу.

Джерела фінансового права.

Система й завдання органів державної податкової служби.

Зведений бюджет.

Несвоєчасне прийняття місцевих бюджетів.

За яких умов грошові операції органів державного управління відносяться до фінансової діяльності держави?

Правосуб’єктність у фінансовому праві.

Методи фінансової діяльності держави.

Поняття бюджету.

Поняття та функції державного кредиту.

Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.

Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?

Суб’єкти фінансового права.

Методи формування грошових фондів.

Поняття та мета державного фінансового контролю.

Бюджетне законодавство.

Розгляд звіту про виконання Державного бюджету України.

Охарактеризуйте рефінансування державного боргу.

Дайте порівняльну характеристику завдань державної подат­кової служби та контрольно-ревізійної служби України.

Держава як суб’єкт фінансового права.

Методи розподілу грошових фондів.

Види фінансового контролю.

Державний кредит.

Колективні суб’єкти фінансового права.

Методи використання грошових фондів.

Затвердження місцевих бюджетів.

Аудит. Загальна характеристика.

Види ревізій.

Назвіть способи встановлення моменту вступу в дію фінансово-правових актів.

Місце фінансового права в системі права України.

Правове положення Державної податкової адміністрації України.

Резервний фонд бюджету.

Проект рішення про місцевий бюджет і матеріали, що додаються до нього.

Поняття та види міжбюджетних трансфертів.

Види перевірок.

Поняття та риси фінансово-правових норм.

Функції органів Державної контрольно-ревізійної служби.

Безспірне списання коштів бюджету.

Звітність про виконання місцевих бюджетів.

Основні галузі та види страхування.

Поняття та структура фінансово-правової норми.

Права органів Державного казначейства.

Правове регулювання оподаткування в Україні.

Порядок складання місцевих бюджетів.

Назвіть види методів фінансового контролю.

Розкрийте співвідношення між поняттями «бюджетний устрій» і «бюджетна система».

Класифікація фінансово-правових норм.

Функції Головного управління Державного казначейства України.

Правовий режим неподаткових платежів до бюджету.

Схвалення проекту Закону про Державний бюджет. Матеріали, що подаються до нього.

Передача державою права на здійснення видатків.

Нецільове використання бюджетних коштів.

Дія фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб.

Функції Державного казначейства України.

Поняття та система державних доходів.

Внесення змін до закону про Державний бюджет.

Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами.

Фінансування бюджету.

Поняття та риси фінансових правовідносин.

Правове положення Державної контрольно-ревізійної служби України.

Поняття та стадії бюджетного процесу.

Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.

Субвенції, поняття й види.

Склад фінансових правовідносин.

Правове положення Державного казначейства України.

Представлення проекту закону про Державний бюджет України Верховній Раді.

Виконання місцевих бюджетів.

Розпорядники бюджетних коштів.

Суб’єкти фінансових правовідносин і суб’єкти фінансового права.

Принципи бюджетної системи.

Підготовка проекту закону про Державний бюджет до першого читання.

Передача видатків на виконання повноважень.

Поясніть, що означає фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

Розкрийте співвідношення понять кошторисно-бюджетне фінансування та кошторис витрат.

Поняття та види фінансових правовідносин.

Повноваження Рахункової палати в галузі управління та контролю за фінансовою діяльністю.

Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування.

Звітність про виконання Державного бюджету.

Контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Юридичні факти як підстава виникнення, зміни та припинення фінансових правовідносин.

Правове положення Рахункової палати.

Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні.

Трансферти, які надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам.

Витрати бюджету та видатки його. Їх співвідношення.

Види державних органів, що здійснюють фінансову діяльність держави.

Суб’єкти фінансової діяльності.

Об’єкт і зміст фінансової діяльності держави.

Бюджетна класифікація.

Підготовка проекту закону про Державний бюджет до другого читання.

Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами.

Органи контролю загальної компетенції за дотриманням бюджетного законодавства. Їх повноваження.

Державний борг.

У яких випадках дозволяється приймати Державний бюджет з дефіцитом або профіцитом?

Принципи фінансової діяльності держави.

Бюджетна система.

Загальнодержавні збори.

Розгляд проекту закону про Державний бюджет у другому читанні.

Бюджетний розпис.

Форми фінансової діяльності держави.

Класифікація доходів бюджету.

Розгляд проекту закону про Державний бюджет у третьому читанні.

Правовий режим цільових бюджетних фондів коштів.

Організація страхування в Україні.

Бюджетний запит.

Назвіть особливості, що відрізняють фінансове право від інших галузей права.

Органи, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави (загальна характеристика).

Бюджетне право.

Форми державного внутрішнього кредиту.

Особливості розгляду проекту закону про Державний

бюджет України.

Види відповідальності за бюджетні правопорушення.

Бюджетне призначення.

Повноваження державних органів загальної компетенції в галузі управління фінансами.

Класифікація видатків бюджету.

Міжбюджетні трансферти як складова частина державних доходів.

Бюджетні призначення в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет.

Поняття та функції страхування.

Бюджетне асигнування.

Права органів державної податкової служби.

Класифікація фінансування бюджету.

Організація виконання державного бюджету.

Позички та запозичення до місцевих бюджетів.

Поняття й види бюджетних правопорушень.

Фінансова система України.

Бюджетні повноваження України.

Функції головних розпорядників бюджетних коштів.

Виконання Державного бюджету за доходами.

Органи, що контролюють дотримання бюджетного законодавства на місцевому рівні.

Органи фінансового контролю.

Порядок подання та розгляду законопроектів, що впливають на доходну та видаткову частини бюджетів.

Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України.

Видатки на здійснення повноважень.

Заходи, що застосовуються до розпорядників та одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні правопорушення.

Поняття та елементи фінансової політики держави.

Роль президента України під час виконання функцій фінансового контролю.

Правове регулювання державних видатків в Україні. Склад державних видатків.

Місячна звітність про виконання державного бюджету.

Цільові фонди коштів органів місцевого самоврядування.

Поняття й мета фінансової діяльності.

Національний банк як орган фінансового контролю.

Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України.

Поняття й мета регулювання міжбюджетних відносин.

Порядок накладення стягнення за бюджетні правопорушення.

У чому полягає сутність функціональної класифікації видатків бюджету?

Методи фінансового контролю.

Бюджетно-правові відносини.

Головні розпорядники бюджетних коштів.

Виконання Державного бюджету за видатками.

Призупинення бюджетних асигнувань.

Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

Поняття та види податків.

Фінансово-правова відповідальність: поняття та особливості.

Фінансове правопорушення: склад і види.

Фінансові санкції за порушення податкового законодавства.

Особливості фінансування державних підприємств.

Фінанси бюджетних установ.

Вкажіть, у чому полягає відмінність державних фінансів від приватних фінансів.

Проаналізуйте стан фінансової політики в Україні.

Класифікація фінансово-правових актів.

Правове положення Міністерства фінансів України.

Система й повноваження фінансових органів України.

Роль Верховної Ради в управлінні державними фінансами в Україні.

Система й завдання органів Державної податкової служби України.

Порівняльна характеристика функцій ДПАУ, державних податкових адміністрацій обласного рівня та державних податкових інспекцій.

Права й обов’язки органів державної податкової служби України.

Порівняльна характеристика понять «податкова система» та «система оподаткування».

Поняття й ознаки податків.

Елементи податкового закону.

Поняття й ознаки неподаткових платежів до державного бюджету.

Податок на прибуток підприємств: суб’єкти й об’єкт оподаткування.

База оподаткування податку на прибуток підприємств.

Особливості включення витрат на оплату праці до валових витрат.

Загальна характеристика оподаткування податком на додану вартість.

Платники та об’єкт податку на додану вартість.

Пільги з податку на додану вартість.

Бюджетне відшкодування податку на додану вартість. Податковий кредит.

Податковий вексель.

Законодавство, що регулює оподаткування фізичних осіб.

Податок на прибуток фізичних осіб: суб’єкти та об’єкт оподаткування. Порівняльна характеристика Декрету та Закону.

Пільги з податку на прибуток фізичних осіб. Ставки й порядок сплати. Порівняльна характеристика Декрету й Закону.

Особливості оподаткування фізичних осіб—субєктів підприємницької діяльності.

Спрощена система оподаткування.

Правове регулювання загальнодержавних змішаних податків в Україні.

Місцеві податки й збори.

Оцінювання поточної роботи студента

Поточний контроль знань студента є невід’ємною частиною всього навчального процесу й засобом виявлення ступеня засвоєн­ня ним програмного матеріалу.

Оцінювання поточної роботи студента в семестрі проводиться за трьома основними напрямами (об’єктами контролю):

систематичність та активність роботи на семінарських заняттях;

виконання завдань для самостійного опрацювання;

виконання модульних завдань.

Оцінювання поточної роботи студента здійснюється в межах 40 балів.

Результати оцінювання поточної роботи студента в семестрі є підставою для допуску його до складання іспиту.

Умовою допуску до іспиту є одержання не менше 20 балів (до40), які зараховуються під час підсумкового оцінювання знань студента з цієї дисципліни.

Для студентів заочної форми навчання об’єктом поточного контролю є виконання модульних завдань.

Порядок оцінювання поточної роботи

студента впродовж семестру

Максимальна кількість балів, які може набрати студент за результатами поточної роботи — 40.

Для денної та вечірньої форм навчання

Об’єкти контролю:

систематичність та активність роботи на семінарських заняттях — до 15 балів;

включає:

систематичність підготовки до семінарських занять та участь в їх проведенні;

активність у проведенні семінарських занять;

результативність роботи на семінарських заняттях;

виконання завдань для самостійного опрацювання — до 10 балів;

включає:

виконання індивідуальних завдань (рефератів тощо);

підготовка програмного матеріалу (тем, питань), який відводиться на самостійне вивчення;

виконання модульних завдань — до 15 балів;

включає: 2 модулі.

Для заочної форми навчання

Об’єкти контролю:

виконання модульних завдань (два блоки по чотири завдання).

За результатами виконання зазначених завдань студент набирає відповідну кількість балів, які (за умови, що їх не менше 20) зараховуються під час підведення підсумків з дисципліни (додаються до результатів іспиту).

Якщо студент набрав менше 20 балів, він не допускається до складання іспиту.

Порядок і критерії оцінювання

знань студентів під час проведення

модульного контролю

Матеріали для модульного контролю знань включають два модулі (блоки).

Кожне модульне завдання може мати одне або кілька (не біль­ше трьох) програмних питань або ж одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 10).

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відповід­но до наведених нижче критеріїв.

Для студентів денної та вечірньої форм навчання:

на перший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий — два.

Для студентів заочної форми навчання:

перший і другий модулі включають по чотири завдання, які оцінюються за загальними правилами (максимальна оцінка закожен модуль для студентів заочної форми навчання — 20балів).

Вид завдання Кількість балів Критерії оцінювання відповіді
Теоретичні питання 5 (зараховано) Студент вільно орієнтується в програмі навчальної дисципліни, виявив знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів, правильне розуміння змісту правових норм, їх характерних рис та особливостей, знання основних понять і категорій, спроможний давати правильні їх тлумачення, логічно й граматично правильно викладати думки.
Закінчення табл.
Вид завдання Кількість балів Критерії оцінювання відповіді
0 (не зараховано) Студент не відповів на поставлені запитання або відповідь неправильна, не розкрив сутнос­ті питання або допустив грубі змістовні помил­ки, які свідчать про відсутність у нього знань або їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання загальних положень програми дисципліни.
Практичні завдання 5 (зараховано) Студент правильно вирішив ситуацію на основі чинного законодавства, обґрунтував рішення з посиланням на конкретні норми законодавчих актів, логічно й послідовно аргументував і виклав свою думку.
0 (не зараховано) Студент не вирішив ситуації або вирішив її неправильно, або неправильно обґрунтував своє рішення, чи був неспроможний його аргументувати.
Тестові завдання 5 (зараховано) Студент вирішив більшість тестових завдань цілком правильно й повно.
0 (не зараховано) Студент не вирішив більше половини тестових завдань або вирішив неправильно, або ж відповідь на них була неповною.
Матеріали до модульного

контролю знань студентів

БЛОК (модуль) 1

ТЕМИ:

Тема 1. Предмет, метод, система та джерела фінансового права.

Тема 2. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини.

Тема 3. Фінансова діяльність держави.

Тема 4. Правові основи фінансового контролю в Україні.

Тема 5. Фінансово-правова відповідальність.

Контроль знань здійснюється у формі усних відповідей на кон­трольні запитання.

Поняття та предмет фінансового права.

Метод і система фінансового права.

Джерела фінансового права.

Співвідношення фінансового права із суміжними галузями права України.

Фінансово-правові норми, їх види й зміст.

Фінансово-правові відносини, їх склад і види.

Суб’єкти фінансового права.

Зміст і методи фінансової діяльності держави.

Фінансова система України.

Державні органи управління фінансами.

Правові форми фінансової діяльності держави.

Сутність і призначення фінансового контролю.

Органи та організація фінансового контролю.

Види фінансового контролю.

Методи фінансового контролю.

Дайте визначення понять:

державні фінанси;

фінансові ресурси;

фінансова політика;

фінансова діяльність;

фінансова система;

видатки розвитку;

поточні видатки;

дотація;

субсидія;

субвенція.

фінансовий контроль;

фінансова дисципліна;

аудит;

аудиторський висновок;

методика фінансового контролю;

перевірка;

ревізія;

обстеження;

інспектування;

спостереження;

інвентаризація;

внутрішні банківські ризики;

зовнішні банківські ризики.

Назвіть групи суспільних відносин, що становлять предмет фінансового права. Розкрити їх зміст та особливості.

Дослідіть співвідношення фінансового права з адміністративним і цивільним правом і підготувати коротку відповідь.

Дайте класифікацію норм фінансового права.

Вкажіть функції фінансово-правових відносин.

Відмежуйте поняття «суб’єкти фінансового права» та «суб’єкти фінансово-правових відносин».

Зробіть порівняльну характеристику головних завдань Дер­жавної контрольно-ревізійної служби України, Державної податкової служби України та Рахункової палати.

Назвіть випадки обов’язкового проведення аудиту.

Назвіть ступені банківського контролю.

1. Продовжіть перелік операцій, що входять до змісту фінансової діяльності держави:

розробка та прийняття Держаного бюджету України;

встановлення державою обов’язкових фінансових платежів;

d; e; f.

2. Продовжіть перелік принципів фінансування державних видатків:

плановість;

безповоротність і безвідплатність;

d; e; f.

3. Назвіть складові частини фінансової системи України.

4. До методів фінансової діяльності належать:

метод владних приписів;

обов’язкових платежів;

рекомендації;

використання грошових коштів;

кредитування.

5. Відносини, що становлять зміст фінансової діяльності держави за суб’єктним складом поділяються на:

а; b.

БЛОК (модуль) 2

ТЕМИ:

Тема 6. Бюджетне право й бюджетний устрій.

Тема 7. Бюджетний процес в Україні.

Тема 8. Правове регулювання державних доходів.

Тема 9. Правове регулювання державних видатків.

Контроль знань здійснюється у формі виконання самостійних письмових робіт, а також виконання та захисту письмових рефератів за заданими темами.

Поняття бюджетного права.

Бюджетний устрій України.

Бюджетна система України.

Склад доходів і видатків України.

Принципи й порядок розподілу доходів між окремими видами бюджетів.

Принципи й порядок розподілу видатків між окремими видами бюджетів.

Поняття та зміст бюджетного процесу.

Порядок складання проекту бюджету.

Порядок розгляду проекту бюджету.

Порядок затвердження бюджету. Зміст актів про бюджет.

Порядок виконання бюджету.

Звітність про виконання бюджету.

Поняття й система державних доходів.

Неподаткові доходи, поняття й види.

Податкові доходи. Поняття й види податків.

Поняття й склад державних видатків;

Поняття й принципи бюджетного фінансування;

Поняття кошторисно-бюджетного фінансування, принципи та об’єкти фінансування;

Поняття та види міжбюджетних трансфертів;

Державний борг.

Дати визначення понять:

бюджет як економічна категорія;

бюджет за матеріальним змістом;

бюджет як юридична категорія;

бюджетний період;

бюджетне право;

бюджетний цикл;

бюджетна система;

консолідований бюджет;

бюджетний устрій;

бюджетне регулювання;

трансферти;

бюджетне асигнування;

бюджетне зобов’язання;

бюджетне призначення;

бюджетний запит;

бюджетний розпис;

запозичення;

фінансування бюджету.

1. Ректор державного університету звернувся до міністра фінансів України з проханням виділити за рахунок Резервного фон­ду Кабінету Міністрів України 200 тис. грн на придбання комп’ю­терів нового покоління. Міністр не задовольнив прохання.

Поясніть чому?

2. Складіть проект місцевого бюджету.

3. Дайте характеристику повноважень органів державної влади на стадіях бюджетного процесу та актів, якими завершується кожна стадія.

4. Проаналізуйте зміст правозастосовчих актів на стадії виконання бюджету.

5. Зробіть порівняльну характеристику ознак податків і неподаткових доходів.

6. Дайте характеристику двох-трьох неподаткових доходів.

7. Зробіть порівняльну характеристику спеціального, антидем­пінгового та компенсаційного мита.

Теми для підготовки рефератів

Проблеми розвитку бюджетного законодавства України.

Бюджетна дисципліна та її фінансово-правове забезпечення.

Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування.

Правовий режим цільових державних і місцевих фондів коштів.

Процесуальний порядок розгляду й затвердження бюджетів.

Стадії бюджетного процесу.

Економічна реформа та податкове законодавство.

Законодавче регулювання податкової системи України.

Правова регламентація усунення подвійного оподаткування.

Правове регулювання прав та обов’язків платників податків і зборів.

Проблеми розвитку податкового законодавства України.

Підсумковий контроль знань студентів

Підсумковий контроль знань студентів включає результати оцінювання поточної роботи та семестрові, курсові й державні іспити й заліки. Метою підсумкового контролю знань є визначення дійсного рівня й змісту знань студентів з конкретної дисципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підсумковий контроль знань з цієї дисципліні проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких включає 6 питань. Питання, що включаються до екзаменаційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними і потребують творчого підходу під час побудови відповіді, а також уміння синтезувати отриманні знання.

Питання до екзаменаційних білетів відбираються в межах програмних питань, що становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку навчального семестру.

Передумовою для складання підсумкового іспиту з дисципліни є поточна робота на семестрських заняттях.

Підсумкова оцінка з дисципліни є загальною й складається з суми балів за результатами оцінювання поточної роботи студента (за умови, що він набрав 20 балів і вище; менше 20 балів до суми не зараховуються) та за виконання письмової екзаменаційної роботи (за умови, що студент набрав 30 балів і вище; менше 30 балів на іспиті до загальної оцінки не зараховуються).

ЗРАЗОК ПОБУДОВИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Спеціальність: Правознавство

Дисципліна: Фінансове право

Екзаменаційний білет № А

1 Фінансове право: поняття, предмет, метод.

2. Функції Міністерства фінансів України.

3. Поняття й мета державного фінансового контролю.

4. Чим забезпечується єдність бюджетної системи України?

5. Правове регулювання оподаткування в Україні.

6. Передача видатків на виконання повноважень.

Затверджено на засіданні кафедри правового регулювання економіки

Протокол № від 2005 р.

Екзаменатор М. Ф. Легкова

Зав. кафедрою В. Ф. Опришко

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

СТУДЕНТІВ НА ПИСЬМОВОМУ ІСПИТІ

До складу кожного білета входить шість (6) завдань, які мають узагальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з шести питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.

Відповідь на кожне з шести питань оцінюється в:

10 балів — якщо відповідь:

містить повне, розгорнуте, правильне та обґрунтоване вик­ладення матеріалу;

студент демонструє високі знання всієї програми навчальної дисципліни, вміння користуватися різноманітними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їх характерні риси та особливості;

відображає чітке знання категорій, їх змісту, розуміння їх взаємозв’язку та взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;

свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших — знати рік їх прийняття);

містить аналіз матеріалу, порівняння різних поглядів на конкретну проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його погляду;

поряд з теоретичним матеріалом містить фактичні дані (статистичні, результати судової практики і т. ін.), їх оцінку та порівняння;

логічно й граматично правильно викладена;

5 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитання, однак вона має хоча б один з таких недоліків:

є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання,

є не зовсім правильною: наявні недоліки у розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв і змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі необхідності), інші джерела, аналізу певних наукових теорій, концепцій тощо; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

викладена з порушенням логіки подання матеріалу;

містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень;

0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання або допущені грубі змістовні помилки, які свідчать про відсутність знань у студента або їх безсистемність і поверховість, невміння сформулювати думку та викласти її, незнання основних положень навчальної дисципліни.

Результат письмового іспиту складається із суми балів, одержаних за всі шість питань.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з урахуванням результатів оцінювання поточної роботи в семестрі (не менше 20 і не більше 40 балів) і результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною системою з подальшим переведенням у традиційну систему для фіксації оцін­ки в нормативних документах за такою схемою:

оцінка «задовільно» — 50—60 балів;

оцінка «добре» — 65—80 балів;

оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

Рекомендована література

Основна

Конституція України. 28.06.1996. № 254 к/96-ВД.

Бюджетний кодекс України: Закон України від 21 червня 2001 р.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2004 рік» від 27 листопада 2003 р. № 1344-ІV.

Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21грудня 2000 р.

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р.

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р. зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 5лютого 1998 р.

Закон України «Про Рахункову палату» від 11 липня 1996 р.

Закон України « «Про систему оподаткування» від 18 лютого 1997 р. зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про податок на додану вартість» в редакції від 3квітня 1997 р. зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. зі змінами та доповненнями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок з громадян» від 26 грудня 1992 р. зі змінами та доповненнями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 р. зі змінами та доповненнями.

Апель А. Основы финансового права: Краткий курс лекций. — М., 2001.

Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учеб. пособие. — Харьков: Легас, 2003. — 360 с.

Грачева Е. Ю., Куфакова Н. А., Пепеляєв С. Г. Финансовое право России. — М., 1995. — 485 с.

Зюнькін А. Г. Фінансове право: опорний конспект лекцій. — К., 2001.

Карасёва М. В. Финансовое право. Общая часть: Учебник. — М.: Юристъ, 2000. — 256 с.

Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 528 с.

Пацурківський П. С. Основні проблеми теорії фінансового права. — Ч.: ЧДУ, 1998. — 276 с.

Савченко Л. А., Цимбалюк А. В., Шкаруко В. Х. та ін. Фінансове право. К., 2002. — 150 с.

Фінансове право: Підручник / Відпов. ред. Л. К. Воронова. — Харків: «Консум», 1999. — 496 с.

Фінансове право: Курс лекцій / Під ред. В. А. Предборського. — К.: Правові джерела, 1998. — 318 с.

Додаткова

Кодекс України «Про адміністративні правопорушення».

Кримінальний кодекс України. — 05.04.2001. № 2341-ІІІ.

Закон України «Про страхування» від 4 жовтня 2001 р.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 р. № 1058-ІV.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9липня 2003 р. № 1057-ІV.

Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов’яз­кового державного соціального страхування» від 11 січня 2001р.

Закон України «Про єдиний митний тариф» від 5 лютого 1992 р. зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 р.

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000р.

Закон України «Про державний внутрішній борг України» від 16вересня 1992 р.

Закон України «Про плату за землю» від 19 вересня 1996 р. зі змінами та доповненнями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 26грудня 1992 р. зі змінами та доповненнями.

Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18 лютого 1997 р. зі змінами та доповненнями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21січня 1993 р. зі змінами та доповненнями.

Декрет Кабінету Міністрів України «Про податок на промисел» від 17 березня 1993 р.

Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 9 квітня 1999 р.

Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23 березня 1996 р. зі змінами та доповненнями.

Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» від 28 червня 1999 р.

Інструкція «Про прибутковий податок з громадян», затверджена наказом Головної Державної інспекції України» від 21 квітня 1993 р. №12, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 р. за № 64 із змінами та доповненнями.

Бекерская Д. А. Налоговое право и налоговое законодательство в Украине: Учеб. пособие. — Одеcса: Юрид. лит-ра, 2000. — 220с.

Годме П.М. Финансовое право / Пер. с фр. Р. О. Халфина. — М.: Прогресс, 1978. — 429 с.

Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: А.С.К., 2000. — 639 с.

Карасева М. В. О предмете финансового права на современном этапе // Государство и право. — 1997. — № 11.

Кучерявенко Н. П. Налоговое право. — Харьков: Легас, 2001. — 584 с.

Пацурківський П. С. Правові засади фінансової діяльності держави: проблеми методології. — Чернівці, 1997. — 286 с.

Перов А. В. Налоги и международные соглашения России. — М.: Юристъ, 2000. — 520 с.

Проблеми фінансового права. — Вип. 1. — Чернівці: Рута, 1996. — 266 с.