Тема 12. Правове регулювання  державних видатків і бюджетного фінансування

1. Видатки бюджету

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винят­ком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

У фінансовому праві державні видатки виділено в окремий інститут державних видатків, який утворюється фінансо-

во-правовими нормами, що регулюють суспільні відноси-

ни щодо витрачання державних і комунальних грошових ресурсів.

Суб’єктами цього інституту є: держава в особі Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи, галузеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Об’єктом є мобілізовані у розпорядження держави та державних і комунальних підприємств кошти.

Як економічна категорія державні видатки об’єднують витрати, що покриваються з централізованих і децентралізованих державних фондів.

Державні видатки здійснюються шляхом фінансування. Фінансування державних видатків — це плановий, цільовий, безповоротний і безвідплатний відпуск грошових коштів, який виконується шляхом поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел фінансування, проводиться мірою здійснення планового використання коштів для забезпечення виконання функцій держави.

Залежно від джерел фінансування виділяють такі його види:

бюджетне фінансування — проводиться за рахунок бюджет­них коштів;

самофінансування — використовується для покриття видат­ків державних і комунальних підприємств за рахунок їх власних фінансових ресурсів;

державне кредитування — надається кредит як державі, так і державою.

2. Кошторисно-бюджетне фінансування

Деякі установи не мають самостійних джерел доходів. Це органи влади, соціально-культурна сфера. Їх утримання здійснюється шляхом кошторисно-бюджетного фінансування.

Кошторисно-бюджетне фінансування — це метод безповоротного, безвідплатного відпуску грошових коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні з бюджету, на основі фінансових планів — кошторисів витрат.

Кошторис витрат — основний плановий документ бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

Назвемо види кошторисів витрат:

індивідуальний — містить вимоги у коштах конкретної бюджетної установи з урахуванням специфіки її функціонування;

загальні — складаються для видатків однотипних невеликих груп бюджетних установ, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями (школи, клуби);

зведені — вміщують усі видатки на утримання установ, що підпорядковані одному міністерству або відомству;

кошториси на централізовані заходи — складаються міністерствами, відомствами на проведення нарад, конференцій тощо.

1. Поняття та види державних видатків.

2. Кошторисно-бюджетне фінансування.

Видатки бюджету — кошти, які спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

Кошторис витрат — основний плановий документ бюджетної установи, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, визначених на бюджетний період відповідно до бюджетних призначень.

Кошторисно-бюджетне фінансування — це метод безповоротного, безвідплатного відпуску грошових коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні з бюджету, на основі фінансових планів — кошторисів витрат.

Фінансування державних видатків — плановий, цільовий, безповоротний і безвідплатний відпуск грошових коштів, який виконується шляхом поєднання власних, кредитних і бюджетних джерел фінансування, проводиться мірою здійснення планового використання коштів для забезпечення виконання функцій держави.

1. Знайдіть помилку. До принципів фінансування державних ви­датків належать:

плановість;

безповоротність і безвідплатність;

незалежність;

принципи цільового використання.

2. Знайдіть помилку. Видами кошторисів витрат є:

на централізовані заходи;

зведені;

загальні;

спеціальні.

3. Знайдіть помилку. Індивідуальний кошторис витрат бюджет­ної установи складається з:

загальних відомостей;

розрахунків за окремими витратами;

обґрунтування витрат;

виробничих показників.

4. Знайдіть помилку. На кошторисно-бюджетному фінансуванні утримуються:

державні та комунальні підприємства;

установи соціальної сфери;

установи культури;

установи Міністерства оборони, Національної гвардії, Прикордонних військ, Міністерства внутрішніх справ.

5. Знайдіть помилку. За економічною класифікацією видатки бюджету поділяються на:

поточні;

капітальні;

видатки розвитку;

кредитування.

6. Знайдіть правильну відповідь. Державні витрати — це:

прямі витрати держави, що пов’язані з її функціонуванням, покриваються за рахунок бюджетних коштів;

витрати, що покриваються з централізованих і децентралізованих коштів державних фондів;

прямі витрати, спрямовані за цільовим призначенням на виконання загальнодержавних функцій, розширення виробництва, соціальної сфери державних підприємств, установ та організацій.

7. Знайдіть помилку. Функціональна класифікація видатків має такі рівні деталізації:

розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій;

групи, в яких установлюються видатки бюджетів на здійснення функцій;

підрозділи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій;

групи, в яких конкретизуються напрями спрямування бюджетних коштів на здійснення функцій.

Поясніть, у чому полягає різниця між державними видатками й державними витратами.

Визначіть коло суб’єктів інституту державних видатків в Україні.

Що становить об’єкт інституту державних видатків?

Поясніть, що означає фінансування державних видатків.

Для яких категорій суб’єктів фінансового права застосовують кошторисно-бюджетне фінансування?

Хто та з якою метою складає кошторис витрат?

Які види кошторисів витрат ви знаєте?

Гвоздецька С. Державна підтримка та стимулювання наукової діяльності в Україні // Податковий, банківський, митний консультант. — 2002. — №4.

Зіденберг А., Мьоллерс Ф. Взаємодія між грошовою політикою та політикою реформ в Україні // Фондовий ринок. — 1999. — № 1.

Зеленюк Н. Оподаткування бюджетників // Закон і бізнес. — 1999. — № 24.

Каніва Т. В., Горностаїва В. М. Облік позабюджетної діяльності бюджетних установ // Фондовий ринок. — 1999. — № 27.

Цхвердиани В. Государственные инвестиции — некоторые проек­ты, которые могут быть успешно реализованы // Фондовий ринок. — 1999. — № 45.