Тема 9. Місцеві бюджети

1. Бюджетні повноваження органів

місцевого самоврядування

Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування за їх характером можна поділити на матеріальні та процесуальні. Основу матеріальних повноважень становить право на власний бюджет, процесуальні передбачають право на здійснення бюджет­ного процесу.

Розглядаючи характеристики матеріальних бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування та правових форм їх реалізації, необхідно розмежовувати поняття «бюджети місцевого самоврядування» та «місцеві бюджети».

Бюджети місцевого самоврядування — це бюджети територіаль­них громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань, тобто план утворення й використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Місцеві бюджети — це бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні, бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Місцевий бюджет містить у собі надходження й витрати на виконання повноважень органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження й витрати становлять єдиний баланс відповідного бюджету.

2. Порядок складання, розгляду, затвердження,

виконання та звітності місцевих бюджетів

Закон України «Про місцеве самоврядування» від 21 травня 1997 визначає повноваження органів місцевого самоврядування в бюджетному процесі.

Відповідно до ст. 61 зазначеного Закону органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у містах самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві бюджети.

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить, зокрема, складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження відповідної ради, забезпечення виконання бюджету; підготовка й подання відповідно до районних, обласних рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних та обласних бюджетів.

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які формуються з коштів Державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів і з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, контролюють їх виконання.

Складання й виконання районних і обласних бюджетів здійснюють відповідні державні адміністрації.

Втручання державних органів у процес складання, затвердження й виконання місцевих бюджетів не припустиме, за винятком випадків, передбачених законом.

Порядок складання, затвердження, виконання та здійснення звітності місцевих бюджетів докладно врегульовано главою 12 Бюджетного кодексу України.

Першим етапом складання місцевих бюджетів є отримання від Міністерства фінансів України Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями та виконавчими органами відповідних рад особливостей складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Місцеві фінансові органи проводять аналіз бюджетних запитів і приймають рішення про його включення до пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його до відповідних рад та їх виконавчих органів. Виконавчі органи рад і районні державні адміністрації м. Києва і м. Севастополя подають міс­цевим фінансовим органам пропозиції щодо показників місце­вих бюджетів.

У тижневий термін після ухвалення закону про Державний бюджет України в другому читанні доводить до місцевих виконавчих органів показники міжбюджетних відносин.

На підставі отриманих даних місцеві виконавчі органи готують проекти рішень про відповідні місцеві бюджети й до подання радам схвалюють їх. Разом з проектом подаються: пояснювальна записка до проекту, прогноз показників відповідного бюджету та зведеного бюджету, інші матеріали, обсяг і форму яких визначає відповідний місцевий орган.

Бюджетним кодексом встановлено два терміни затвердження бюджетів різного рівня.

Так, бюджети Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст (Києва і Севастополя, міст республіканського та обласного значення) затверджують ухвалою відповідної ради не пізніше як у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України.

Міські (міст районного значення) районні у містах, селищні, сільські бюджети затверджують рішенням відповідної ради не піз­ніше як у двотижневий термін після затвердження бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.

Виконання місцевих бюджетів забезпечують місцеві виконавчі органи або голови міських, сільських, селищних рад.

Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу. Казначей­ське виконання здійснюють територіальні органи Державного каз­начейства України.

Доходи місцевого бюджету зараховують безпосередньо на рахунок відповідного бюджету й вони не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення.

Виконання за видатками регулює ст. 51 Бюджетного кодексу України.

Після введення в дію закону про Державний бюджет України забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов’язань, не забезпечених бюджетним асигнуваннями. Якщо до початку нового бюджетного пе­ріоду не ухвалено рішення про відповідний місцевий бюджет, місцеві виконавчі органи мають право здійснювати витрати з відповідного бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про відповідний місцевий бюджет за попередній період — щомісяч­ні видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків на попередній рік.

Територіальні органи Державного казначейства України та органи стягнення складають і подають відповідним місцевим фінансовим органам баланси, звіти про виконання місцевих бюджетів.

Квартальний та річний звіти подаються до відповідних місцевих рад місцевими органами виконавчої влади у двомісячний тер­мін після завершення відповідного бюджетного періоду. Перевірку звіту здійснює Рахункова палата Автономної Республіки Крим або комісія з питань бюджету відповідної ради, після чого ці ради затверджують звіт.

Згідно зі ст. 114 Бюджетного кодексу України органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за виконанням рішення відповідної ради про бюджет та інші повноваження в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства.

Крім загальних видів відповідальності, установлених для всіх порушників бюджетного законодавства, для органів місцевого самоврядування Бюджетним кодексом (ст. 122) встановлено відповідальність особливого виду. Так, у разі порушення вимог Бюджетного кодексу та закону про Державний бюджет щодо формування відповідного бюджету в частині делегованих повнова­жень голові виконавчого органу ради вищого рівня надається право впродовж місяця з дня прийняття рішення про відповідний бюджет місцевого самоврядування призупиняти його дію з одночасним зверненням до суду.

Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування.

Структура та види місцевих бюджетів.

Порядок складання та затвердження місцевих бюджетів.

Виконання місцевих бюджетів і звітність про їх виконання.

Бюджети місцевого самоврядування — бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань. План утворення та використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування.

Бюджетні повноваження — це сукупність прав та обов’язків суб’єктів бюджетних правовідносин, а саме відносин у галузі бюджетної діяльності, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження Державного бюджету та місцевих бюджетів звітів про виконання та контролю за виконанням Державного бюджету України та міс­цевих бюджетів, тобто відносин, що формують загальне поняття бюд­жетного процесу.

Запозичення — це операції, пов’язані з отриманням бюджетом кош­тів на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких виникають зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.

Матеріальні бюджетні повноваження — це повноваження держави й органів місцевого самоврядування з мобілізації державних доходів, їх розподілу та використання.

Місцеві бюджети — бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні, бюджети, бюджети районів у містах і бюджети місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування — гарантоване державою право та реаль­на здатність територіальної громади самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішу-

вати питання місцевого значення в межах Конституції та законів

України.

Місцевий фінансовий орган — це установа, що відповідно до законодавства України організує та здійснює функції зі складання, виконання місцевих бюджетів, з контролю за витрачанням коштів, а також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Обласні та районні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і міст.

Представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до законів наділяється правом представляти інтереси територіальної громади й прий­мати від її імені рішення.

Процесуальні бюджетні повноваження — повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування в галузі бюджетного процесу.

Рішення про місцевий бюджет — це нормативно-правовий акт Верховної ради Автономної Республіки Крим чи відповідної ради, виданий в установленому законодавством України порядку, що містить затверджені повноваження місцевим виконавчим органам здійснювати виконання місцевого бюджету впродовж бюджетного періоду.

Територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

1. Знайдіть правильну відповідь. Безспірне списання коштів з рахунків, на яких обліковуються кошти місцевих бюджетів здійснює:

місцева рада народних депутатів;

Міністерство фінансів;

місцева державна адміністрація;

Державне казначейство.

2. Знайдіть правильну відповідь. Видатки місцевих бюджетів поділяються на:

видатки, що пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування;

видатки, що пов’язані з виконанням делегованих законом повноважень органів виконавчої влади;

поточні видатки;

видатки розвитку.

3. Знайдіть правильну відповідь. Право на прийняття бюджету з дефіцитом закріплено за:

районними бюджетами;

міськими бюджетами;

обласними бюджетами;

селищними бюджетами.

4. Знайдіть правильну відповідь. Органи місцевого самоврядування можуть одержувати короткотермінові позички у:

інших місцевих бюджетів;

Державному бюджеті;

банках;

громадян та юридичних осіб.

5. Знайдіть правильну відповідь. Органи місцевого самоврядування можуть одержувати позички на термін:

до трьох років;

до одного року;

до трьох місяців;

до одного місяця.

6. Знайдіть помилку. Запозичення здійснюються до:

загального фонду бюджету;

спеціального фонду бюджету;

бюджету розвитку;

поточного бюджету.

7. Складання проекту обласного бюджету покладено на:

обласну раду;

районну раду;

виконавчий комітет обласної ради;

обласну державну адміністрацію.

8. Аналіз бюджетних запитів здійснюють:

виконавчі комітети рад;

ради народних депутатів;

місцеві фінансові органи;

місцеві державні адміністрації.

9. Бюджет м. Севастополь затверджується не пізніше як:

у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;

у двотижневий термін після підписання закону про Держав­ний бюджет України;

у двотижневий термін після затвердження Державного бюджету України;

у двотижневий термін після затвердження бюджету Автономної Республіки Крим.

10. Бюджет села затверджують не пізніше як:

у двотижневий термін після офіційного опублікування закону про Державний бюджет України;

у двотижневий термін після офіційного опублікування рішення про бюджет району;

у двотижневий термін після затвердження бюджету області;

у двотижневий термін після затвердження бюджету району.

Складіть проект місцевого бюджету.

У чому полягає різниця між місцевим бюджетом і бюджетом місцевого самоврядування?

Що є бюджетними повноваженнями органів місцевого самоврядування?

Наведіть приклади матеріальних і процесуальних бюджетних повноважень органів місцевого самоврядування.

Які гарантії самостійності місцевих бюджетів закріплено в законодавстві України?

Поясніть різницю між власними й закріпленими доходами місцевих бюджетів.

Які права надано органам місцевого самоврядування в галузі дохідної частини місцевих бюджетів?

Які права надано органам місцевого самоврядування в галузі видаткової частини місцевих бюджетів?

Який режим місцевих позичок і запозичень встановлено законодавством України ?

Які особливості формування бюджету м. Києва?

Проаналізуйте зміст та особливості бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» від 18.02.97 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 6.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. // Голос України. — 1997. — 12 червня.

Бюджетний кодекс України від 21.06.01 №2542-111 // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 131.

Закон України від 20.12.02 № 2905-111 «Про Державний бюджет України на 2003 рік».

Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори» від 20 травня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13.

Указ Президента України № 761/99 від 28.06.99 «Про впорядкування механізму сплати ринкового збору».

Альвианская Н. В. Местные бюджеты: понятие, механизм функционирования // Финансы. — 1995. — № 9. — С. 9—11.

Аптекар С., Краснова В. Про формування місцевих бюджетів // Економіка України. — 1994. — № 4. — С. 42—47.

Барахтян Н. В., Шавердина Е. В. Правовой механизм формирования местных бюджетов / Проблеми фінансового права. — Чернівці, 1996. — С. 16—24.

Бекерская Д. А. Правовые проблемы расходов государственного и местных бюджетов / Проблеми фінансового права. — Чернівці, 1996. — С. 49—62.

Блажевич В. Місцеві податки і збори та їх особливості. Світовий та український досвід встановлення і справляння місцевих податків // Підприємництво, господарство, право. — 2003. — № 1. — С. 95—100.

Блажевич В. Збалансування місцевих бюджетів та роль між бюджетних відносин у вирівнюванні місцевих бюджетів // Підприємниц-

тво, господарство, право. — 2003. — № 2. — С. 69—73.

Герчаківський С. Д. Місцеве оподаткування в Україні: традиції, реалії та напрями удосконалення // Фінанси України. — 2003. — № 2. — С. 44—50.

Біленчук П. Д., Задояний М. Т., Форостовець В. А. Місцеві податки і збори: правове регулювання: Навч. посіб. / За ред. П. Д. Біленчука. — К.: Атіка, 1999. — 120 с.

Василенко Л. І., Бабич П. С. Місцеві фінанси та фінансова незалежність // Фінанси України. — 1998. — № 8. — С. 112—117.

Вишновецький В. М. Місцеві податки в Україні / Проблеми фінансового права. — Чернівці, 1996. — С. 76—84.

Дробуш І. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади // Право України. — 2001. — №10. — С. 20.

Косінський В. Процесуальні особливості здійснення повноважень органами місцевого самоврядування // Право України. — 2000 — № 5. — С.17.

Лісовська А. П., Ганевич Д. М. Формування місцевих бюджетів // Фінанси України. — 1996. — № 7. — С. 11—15.

Луніна І. І. Місцеві бюджети України: пошук нових підходів до проведення реформ // Економіка України. —1998. — № 3. — С. 31—40.

Мельник П. В. Проблема формування місцевих бюджетів і податкова політика держави // Фінанси України. — 1998. — № 6. — С.101—103.

Моісеєнков В. В. Формування місцевих бюджетів в умовах ринкових відносин //Фінанси України. — 1999. — № 11. — С. 16—19.

Музика О. Повноваження органів місцевого самоврядування на отримання доходів у місцеві бюджети // Право України. — 2001. — №4. — С. 25.

Чирка Д. М. Напрямки збалансування місцевих бюджетів // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 22—25.