Тема 8. Бюджетний процес в Україні

1. Поняття та зміст бюджетного

процесу в Україні

У світовій науковій літературі та практиці немає одностайного визначення бюджетного процесу та його етапів, понятійного апарату й кількості етапів.

У Бюджетному кодексі України бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

У Бюджетному кодексі України стадії бюджетного процесу визначені як окремі етапи бюджетного процесу, у ході здійснення яких реалізуються бюджетні повноваження всіх суб’єктів бюджетних правовідносин.

Відповідно бюджетний процес в Україні поділяється на такі стадії:

складання проектів бюджетів;

розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

виконання бюджету, зокрема й у разі необхідності внесення змін до закону про Державний бюджет України, рішення про міс­цеві бюджети;

підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету й прий­няття рішення щодо нього.

На всіх стадіях здійснюються фінансовий контроль та аудит, а також оцінювання ефективності використання бюджетних

коштів.

Усі стадії взаємообумовлені й пов’язані, тому доцільно говорити про єдину бюджетну процедуру.

2. Складання проектів бюджетів

Складання проекту бюджету — важлива стадія, до того ж рівень його деталізації впливає на якість сформованого бюджету. В Україні проект розробляє Кабінет Міністрів України, відповідаль­ним за його складання є міністр фінансів.

Усю діяльність щодо складання проекту бюджету можна умов­но поділити на кілька етапів.

Етап підготовки до складання проекту.

До 1 квітня Національний банк України подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України: 1) проект засад грошово-кредитної політики; 2) проект кошторису доходів і видатків Національного банку України.

Не пізніше 1 червня у Верховній Раді України проходять пар­ламентські слухання з питань бюджетної політики. За чотири дні до парламентських слухань Кабінет Міністрів України подає до Верховної Ради України проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період, в якому визначається граничний розмір дефіциту, державного боргу; зміни до законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики; обґрунтування необхідності поділу бюджету на загальний і спеціальний фонд тощо. За результатами парламентських слухань Верховна Рада України приймає постанову про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджет­ної політики.

Етап складання проекту.

На основі бюджетних запитів, що подаються головними розпорядниками бюджетних коштів, органи держави здійснюють такі заходи: Міністерство фінансів України готує проект закону про Державний бюджет України й подає вказаний проект до Кабінету Міністрів України, який, своєю чергою, приймає постанову про схвалення проекту закону про Державний бюджет України й подає до Верховної Ради України схвалений проект до 15вересня поточного року.

3. Розгляд і прийняття закону

про Державний бюджет України

Після подання Кабінетом Міністрів України проекту до Верховної Ради України він повинен бути представлений на пленарному засіданні міністром фінансів України. Після цього відбувається його обговорення в комітетах, фракціях тощо. Комітет Верховної Ради з питань бюджету розглядає пропозиції, готує висновки й таблиці пропозицій і рішення щодо них.

На першому читанні висновки й пропозиції, подані Комітетом Верховної Ради з питань бюджету, голосуються в цілому. Прий­няття висновків і пропозицій означає ухвалення проекту в першому читанні; а прийняті висновки й пропозиції набувають статусу бюджетних висновків.

На другому читанні пропозиції депутатів і фракцій не розглядають. На цьому етапі обов’язково має бути ухвалене таке:

загальний обсяг дефіциту (профіциту) бюджету;

загальний обсяг доходів (видатків);

обсяг міжбюджетних трансфертів;

інші положення, необхідні для прийняття місцевих бюджетів.

Статті проекту, не ухвалені в другому читанні, переносяться на третє читання.

Третє читання має бути завершене, а закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий до 1 грудня року, що передує плановому.

4. Виконання Державного бюджету України

Участь у виконанні бюджетів беруть підприємства, установи, організації всіх форм власності, громадяни, які пов’язані з доходами й видатками бюджетів. Але використання бюджетних коштів здійснюють лише розпорядники бюджетних коштів за наявності бюджетних призначень або бюджетних асигнувань. Виконання Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів Украї­ни, загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України здійснює Міністерство фінансів України.

В Україні застосовують казначейську форму обслуговування Державного бюджету України.

Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету й має виключне право надання розстрочок і відстрочок податків.

Державне казначейство України веде облік усіх надходжень до Державного бюджету України та здійснює повернення надмір­но сплачених платежів.

Органи стягнення забезпечують своєчасне та повне надходження сум обов’язкових платежів, які зараховують на єдиний казначейський рахунок Державного бюджету України.

Відповідно до ст. 49 Бюджетного кодексу Державний бюджет України виконується за розписом, затвердженим міністром фінансів відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності законом про Державний бюджет України. До затвердження такого розпису приймають тимчасовий розпис.

Міністр фінансів забезпечує відповідність розпису Державного бюджету України встановленим бюджетним призначенням.

Не пізніше 31 грудня Державне казначейство України закриває всі рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. На кінець бюджетного періоду Державне казначейство України зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду Державного бюджету України для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.

5. Звітність про виконання Державного бюджету

Зведення, складання та надання звітності про виконання Державного бюджету України здійснюється Державним казначей-

ством України.

Розпорядники бюджетних коштів складають і подають докладні звіти, що містять бухгалтерські баланси, дані про виконання кошторисів, результати діяльності та іншу інформацію за формами, встановленими Державним казначейством України за погодженням з Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України.

Існують кілька видів звітності про виконання Державного бюджету України.

Місячна звітність — подається Державним казначейством України та органами стягнення Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерству фінансів України щомісяця.

Квартальна звітність, як і місячна, подається Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті, Міністерст­ву фінансів України не пізніше 35 днів після закінчення звітного квар­талу такими самим державними органами, як і місячна звітність.

Річна звітність подається Кабінетом Міністрів України Верховній Раді України не пізніше 1 травня року, наступного за звітним.

Рахункова палата впродовж двох тижнів готує висновки про використання коштів Державного бюджету.

З дня отримання висновків Верховна Рада України упродовж двох тижнів розглядає поданий звіт.

Звіт представляє міністр фінансів України, із співдоповіддю виступає голова комітету з питань бюджету, голова Рахункової палати.

За результатами розгляду Верховна Рада України приймає рішення щодо звіту про виконання закону про Державний бюджет України.

6. Фінансовий контроль як складова частина

бюджетного процесу в Україні

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.05.02 №685 затверджено Порядок здійснення міністерствами, іншими цент­ральними органами виконавчої влади внутрішнього фінансового контролю.

Зовнішній фінансовий контроль за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють державні органи, повноваження яких перелічені в гл. 17 Бюджетного кодексу (Верховна Рада України, Рахункова палата, Міністерство фінансів, Державне казначейство, органи державної контрольно-ревізійної служби) та місцеві органи — Верховна Рада Автономної Республіки Крим, інші ради, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі органи відповідних рад.

7. Відповідальність

за бюджетні правопорушення

Бюджетне правопорушення — це недотримання учасником бюджетного процесу встановленого Бюджетним кодексом та іншими нормативно-правовими актами порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету чи звіту про виконання бюджету.

Аналізуючи положення Бюджетного кодексу України, можна зробити висновок про існування таких видів бюджетних правопорушень:

нецільове використання бюджетних коштів;

несвоєчасне й неповне подання звітності про виконання бюджету, подання недостовірної звітності;

недотримання правил ведення бухгалтерського обліку, внут­рішнього фінансового контролю, перерахування коштів;

порушення розпорядниками вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов’язань;

порушення вимог Бюджетного кодексу та Закону про Державний бюджет України, відповідного рішення вищестоящої міс­цевої ради щодо формування відповідного бюджету в частині державних делегованих повноважень.

Якщо порушення бюджетного законодавства носить характер злочину, застосовують кримінальну відповідальність. Особи, які вчинили бюджетні правопорушення, несуть адміністративну, дисциплінарну, цивільно-правову відповідальність, а також відповідальність, визначену Бюджетним кодексом (її можна вважати фінансово-правовою).

Суб’єктами бюджетного правопорушення можуть бути посадові особи, органи державної влади та управління, як держав­ного, так і місцевих рівнів, розпорядники бюджетних коштів

усіх рівнів, одержувачів бюджетних коштів та їхні посадові

особи.

Приймати рішення про застосування заходів фінансової відповідальності за бюджетні правопорушення мають право керівники органів влади, що здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства. Рішення ухвалюються на підставі протоколу про бюджетне правопорушення або акта ревізії. Рішення може бути оскаржене в органі, що його виніс, або в суді впродовж 10 днів з дня його винесення. Оскарження не зупиняє стягнення.

Поняття та зміст бюджетного процесу в Україні.

Складання проектів бюджетів.

Розгляд і прийняття закону про Державний бюджет України.

Виконання закону про Державний бюджет України.

Звітність про виконання Державного бюджету.

Фінансовий контроль як складова частина бюджетного процесу в Україні.

Бюджетне асигнування — це повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів, відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі використання бюджетних коштів.

Бюджетне зобов’язання — будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій упродовж бюджетного періоду, згідно з якими необхід-

но здійснити платежі впродовж цього самого періоду або у майбутньому.

Бюджетне призначення — повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів, що має кількісні та часові обмеження та дає змогу надавати бюджетні асигнування.

Бюджетний запит — документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний рік.

Бюджетний процес — це регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Бюджетний розпис — документ, в якому встановлюється розподіл доходів і фінансування бюджету, бюджетних асигнувань головним розпорядникам бюджетних коштів за певними періодами року відповідно до бюджетної класифікації.

Видатки бюджету — кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум.

Виконання бюджетів — це забезпечення своєчасного й повного надходження запланованих доходів загалом і за кожним джерелом, а також своєчасного, повного й безперервного фінансування передбачених бюджетами заходів.

Витрати бюджету — видатки бюджету та кошти на погашення основної суми боргу.

Доходи бюджету — усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачене законодавством.

Закон про Державний бюджет України — це закон, який

затверджує повноваження органам державної влади здійснювати

виконання Державного бюджету України впродовж бюджетного періоду.

Запозичення — операції, пов’язані з отриманням бюджетом коштів на умовах повернення, платності та строковості, у результаті яких виникають зобов’язання держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування перед кредиторами.

Кошторис — основний плановий документ бюджетної уста-

нови, який надає повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконан-

ня бюджетною установою своїх функцій та досягнення цілей, виз­начених на бюджетний період відповідно до бюджетних призна-

чень.

Проект бюджету — проект плану формування й використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами державної влади, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування впродовж бюджетного періоду, який є невід’ємною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту рішення відповідної ради про місцевий бюджет.

Розпорядники бюджетних коштів — бюджетні установи в особі їх керівників уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних зобов’язань і здійснення видатків з бюджету.

Стадії бюджетного процесу — окремі етапи бюджетного процесу, під час здійснення яких реалізуються бюджетні повноваження всіх суб’єктів бюджетних правовідносин.

Учасники бюджетного процесу — органи й посадові особи, які беруть участь у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів і розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням бюджетів і з цією метою наділені відповідними правами та обов’язками.

1. Знайдіть правильну відповідь. Розмір резервного фонду Дер­жавного бюджету України:

не може бути менше одного відсотка обсягу доходів загального фонду бюджету;

не може бути більше двох відсотків розміру бюджету на відповідний рік;

не може бути більше одного відсотка обсягу видатків загаль­ного фонду бюджету;

не може бути менше двох відсотків загального фонду бюджету.

2. Знайдіть правильну відповідь. Рішення під час виділення коштів з резервного фонду державного бюджету України приймається:

Верховною Радою України;

Кабінетом Міністрів України;

Міністерством фінансів України;

Національним банком України.

3. Знайдіть правильну відповідь. Парламентські слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний рік починаються:

до 15 червня поточного року;

до 1 червня поточного року;

у день перших травневих пленарних засідань;

до 1 червня року, наступного за звітним.

4. Знайдіть помилку. Бюджетний період може бути змінено у разі:

неприйняття Верховною Радою України закону про Держав­ний бюджет України до 1 січня;

оголошення надзвичайного стану в Україні;

введення воєнного стану;

необхідність усунення техногенних катастроф.

5. Знайдіть правильний варіант. Проект Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період подає:

Міністерство фінансів України;

прем’єр-міністр України.

Кабінет Міністрів України;

міністр фінансів України.

6. Знайдіть помилку. Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями розпорядників бюджетних коштів у разі:

наявності відповідного бюджетного зобов’язання для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

наявності відповідного бюджетного призначення для платежу у бухгалтерському обліку виконання Державного бюджету України;

наявності у розпорядників бюджетних коштів невикористаних бюджетних асигнувань;

відповідності напрямів витрачання бюджетних коштів бюджетному асигнуванню.

7. Знайдіть правильну відповідь. На якій стадії розгляду проек­ту Державного бюджету не заслуховується доповідь міністра фінансів України:

на першому читанні;

на другому читанні;

на третьому читанні;

заслуховується на всіх стадіях.

8. Знайдіть правильну відповідь. Закон про Державний бюджет України повинен бути прийнятий не пізніше:

31 грудня року, що передує плановому;

1 грудня року, що передує плановому;

1 вересня року, що передує плановому;

1 жовтня року, що передує плановому.

9. Знайдіть правильну відповідь. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

не пізніше 1 червня року, наступного за звітним;

до 1 квітня року, наступного за звітним;

до 1 травня року, наступного за звітним;

не пізніше 1 березня року, наступного за звітним;

не пізніше 1 червня року, наступного за звітним.

10. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України:

міністр фінансів України;

прем’єр-міністр України;

голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету;

президент України.

11. Знайдіть помилку. Видами звітності про виконання Державного бюджету України є:

поточна;

місячна;

квартальна;

оперативна.

12. Знайдіть правильну відповідь. Дозволяється приймати Дер­жавний бюджет з профіцитом:

у разі перевищення доходів над видатками;

з метою надання міжбюджетних трансфертів;

для погашення основної суми боргу;

у разі необхідності передачі видатків на здійснення повноважень місцевим бюджетам.

13. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України повинен бути поданий Кабінетом Міністрів Верховній Раді України:

не пізніше 15 вересня року, що передує плановому;

до 1 вересня року, що передує плановому;

не пізніше 15 червня року, що передує плановому;

до 1 жовтня року, що передує плановому.

14. Знайдіть правильну відповідь. Проект закону про Державний бюджет України розробляє:

Кабінет Міністрів України;

міністр фінансів України;

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

Державне казначейство України.

15. Знайдіть правильну відповідь. За головними розпорядниками бюджетних коштів видатки проекту закону про Державний бюджет України повинні бути деталізовані за підрозділами:

інституціональної класифікації;

економічної класифікації;

функціональної класифікації;

відомчої класифікації.

16. Знайдіть правильну відповідь. Організація розробки бюджетних запитів покладається на:

Міністерство фінансів України;

Кабінет Міністрів України.

місцеві державні адміністрації;

головних розпорядників бюджетних коштів.

17. Знайдіть правильну відповідь. Проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік подається Верховній Раді України:

до 1 травня року, що передує плановому;

не пізніше 1 червня року, що передує плановому;

не пізніше 1 квітня року, що передує плановому;

до 1 червня року, що передує плановому.

18. Знайдіть правильну відповідь. Проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний рік подає Верховній Раді України:

Кабінет Міністрів України;

Міністерство фінансів України;

Національний банк України;

Державне казначейство України.

19. Знайдіть помилку. Стадіями бюджетного процесу є:

складання проектів бюджетів;

розгляд та прийняття закону про бюджет, рішень про бюджети;

виконання бюджетів;

фінансовий контроль та аудит використання бюджетних коштів.

20. Знайдіть помилку. Продовжіть перелік органів, які розглядають звіти про проведені таємні видатки:

Верховна Рада України;

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету;

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони;

Кабінет Міністрів України.

Зміст яких наукових концепцій щодо стадій бюджетного процесу ви знаєте? Яка з них є прийнятнішою для України?

Проведіть розмежування понять «бюджетний цикл», бюджетний календар» і «бюджетний період».

Які ви знаєте моделі бюджетної ініціативи? Яка модель притаманна Україні?

Розкрийте співвідношення понять «учасники бюджетних правовідносин», «учасники бюджетного процесу» та розпорядники бюджетних коштів.

Чи закріплено в Бюджетному кодексі України поняття «бюджетна резолюція»?

Розкрийте співвідношення понять «бюджетне призначення», «бюджетне повноваження» та «бюджетне асигнування».

Ректор державного університету звернувся до міністра фінансів України з проханням виділити за рахунок Резервного фон­ду Кабінету Міністрів України 200 тис. грн на придбання комп’ю­терів нового покоління. Міністр не задовольнив прохання. Поясніть чому?

Дайте характеристику повноважень органів державної влади за стадіями бюджетного процесу та актів, якими завершується кожна стадія.

Проаналізуйте зміст правозастосовчих актів на стадії виконання бюджету.

Які види бюджетної звітності ви знаєте, у чому їх особливості?

На яких стадіях бюджетного процесу здійснюються фінансовий контроль та аудит?

Регламент Верховної Ради України від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 35. — ст. 338.

Перелік головних розпорядників коштів державного бюджету: Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 січня 2000р. № 13.

Наказ Міністерства фінансів України від 13 березня 2000 р. №47 «Про упорядкування розпорядників коштів державного бюджету».

Інструкція «Про статус відповідальних виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14 грудня 2001 р. № 574.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання касового виконання Державного бюджету України» від 1 березня 2001р. №200.

Наказ Державного казначейства України «Про готівкове обслуговування комерційними банками бюджетних коштів» від 30 липня 2001р. № 134.

Порядок виконання державного бюджету за доходами: Затверджено наказом Державного казначейства України від 19 грудня 2000р. №131.

Порядок касового виконання державного бюджету за видатками: Затверджено наказом Державного казначейства України від 22 січня 2001р. № 3.

Наказ Державного казначейства України «Про затвердження Порядку виконання державного бюджету за видатками за умови функціонування внутрішньої платіжної системи» від 10 серпня 2001 р. №.140.

Постанова Кабінету Міністрів «Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій» від 9 січня 2000 р. № 17.

Косенко Л. П. До питання про зміст поняття «бюджетний процес» // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 91—100.

Осипчук Л. До питання про доцільність створення державного бюджетного банку України та впровадження його в процес виконання державного бюджету // Підприємництво, господарство, право. — 2002. — № 7. — С. 84—86.