Тема 3. Фінансово-правові норми та джерела фінансового права

1. Поняття й риси фінансово-правових норм

Фінансове право як галузь права має свої первинні елементи, якими є фінансово-правові норми.

Фінансово-правова норма — це встановлене державою й забезпечене заходами державного примусу правило поведінки у відносинах, що виникають у процесі утворення, розподілу й використання грошових фондів держави.

Для фінансово-правових норм характерні певні особливості.

Так, вони мають специфічне цільове призначення, тобто регулювання відносин, що виникають у процесі фінансової діяльності держави, а саме формування, розподіл і використання державних фондів грошових коштів. Фінансово-правові норми є засобом реа­лізації суспільних, тобто публічних, а не приватних інтересів. Ці норми відрізняються від інших норм у системі права своєю нестабільністю.

Крім того, фінансово-правові норми носять державно-влад­ний, імперативний характер.

2. Структура фінансово-правової норми

Структура фінансово-правової норми — це її внутрішня побудова, яка полягає в її поділі на складові частини, пов’язані між собою.

Гіпотеза — перша частина фінансово-правової норми, в якій вказується на ті умови, за наявності яких суб’єкту слід керуватися цією нормою. (Відповідає на питання «якщо», «у разі».)

Диспозиція — частина фінансово-правової норми, яка вказує на поведінку, яка повинна мати місце за наявності обставин, передбачених гіпотезою (частіше вказуються певні обов’язки, інколи — права).

Санкція — частина фінансово-правової норми, яка вказує на заходи державного примусу, які можуть бути застосовані до суб’єк­тів, що порушують диспозицію цієї фінансово-правової норми.

Зазвичай у статтях фінансового законодавства відсутні певні елементи фінансово-правової норми. Тоді вони містяться в інших статтях того самого нормативного акту або іноді в інших нормативних актах.

3. Класифікація фінансово-правових норм

Фінансово-правові норми можна класифікувати за різними підставами.

Залежно від функцій, які виконує фінансове право, фінансово-правові норми поділяються на регулятивні та охоронні.

Регулятивні — це норми, які безпосередньо спрямовані на регулювання суспільних відносин шляхом надання учасникам прав і покладення на них обов’язків.

Охоронні — це норми, які передбачають застосування заходів державного примусу за фінансові правопорушення.

2. Залежно від змісту фінансово-правові норми поділяють на матеріальні та процесуальні.

Матеріальні норми закріплюють структуру бюджетної системи, бюджетний устрій, види та обсяг грошових зобов’язань юридичних і фізичних осіб перед державою, визначають обсяг і спрямування видатків держави, тобто закріплюють матеріальний зміст юридичних прав та обов’язків учасників фінансових правовідносин.

Процесуальні норми фінансового права встановлюють порядок застосування та дії норм матеріального права. Це, наприклад, норми, які визначають порядок складання, затвердження та виконання бюджетів.

4. Джерела фінансового права

Фінансово-правові норми містяться в джерелах фінансового права.

Джерела фінансового права — це спосіб зовнішнього вираження та закріплення фінансово-правових норм, що надає їм загальнообов’язкового значення.

Основним джерелом фінансового права України є нормативно-правовий акт — результат правотворчості органів державної влади та управління, в яких містяться норми фінансового права. До нормативно-правових актів як джерел фінансового права належать:

Конституція України — у ній визначено загальні засади, які деталізуються в фінансово-правових актах (встановлює обов’язок кожного сплачувати податки; зазначає, що питання, які стосуються системи оподаткування, державного бюджету вирішуються виключно законами й не можуть розглядатися на референдумі тощо).

Закони, наприклад, Закон України «Про систему оподаткування», Закон України «Про Державний бюджет на 2003 рік» тощо.

Укази Президента України, наприклад, Указ Президента України «Про Державне казначейство України».

Постанови й положення Кабінету Міністрів України. Це, зокрема, постанови, що регулюють основні умови випуску та обігу державних цінних паперів; встановлюють митні ставки тощо. Аналогічні нормативні акти на відповідному рівні можуть видавати місцеві органи виконавчої влади.

Відомчі нормативно-правові акти — інструкції та листи Міністерства фінансів, Державної податкової адміністрації України, Митного комітету України тощо.

2. Другим джерелом фінансового права є міжнародно-право­вий договір, згоду на обов’язковість якого надала Верховна Рада України.

1. Поняття та риси фінансово-правових норм.

2. Структура фінансово-правової норми.

3. Класифікація фінансово-правових норм.

4. Джерела фінансового права.

5. Дія фінансово-правових норм у часі, просторі та за колом осіб.

Джерела фінансового права — це спосіб зовнішнього вираження та закріплення фінансово-правових норм, що надає їм загальнообов’язкового значення.

Забороняючі фінансово-правові норми — норми, які встановлюють обов’язок особи утриматися від певних дій, вказаних у фінансово-правовій нормі.

Зобов’язуючі фінансово-правові норми — норми, які встановлюють обов’язок особи виконувати певні позитивні дії, передбачені фінансово-правовою нормою.

Охоронні фінансово-правові норми — норми, які передбачають застосування заходів державного примусу за фінансові правопорушення.

Регулятивні фінансово-правові норми — це норми, які безпосередньо спрямовані на регулювання суспільних відносин шляхом надання учасникам прав і покладення на них обов’язків.

Структура фінансово-правової норми — це її внутрішня побудова, яка полягає в її поділі на складові частини, пов’язані між собою.

Уповноважуючі фінансово-правові норми — норми, що передбачають можливість суб’єкта фінансового права діяти в межах вимог фінансово-правової норми, але на свій розсуд.

Фінансово-правова норма — це встановлене державою та забезпечене заходами державного примусу правило поведінки у відносинах, що виникають у процесі утворення, розподілу й використання грошових фондів держави.

1.Знайдіть правильну відповідь. Залежно від функцій, які виконує фінансове право, фінансово-правові норми поділяютьсяна:

забороняючі;

регулятивні;

охоронні;

зобов’язуючі.

2. Знайдіть правильну відповідь. Залежно від змісту фінансово-правові норми поділяються на:

забороняючі;

зобов’язуючі;

матеріальні;

процесуальні.

3. Знайдіть правильну відповідь. Регулятивні фінансово-пра­вові норми залежно від юридичного змісту поділяються на:

забороняючі;

зобов’язуючі;

матеріальні;

процесуальні.

4. Знайдіть помилку. Фінансово-правові акти набувають чинності:

з часу опублікування;

через сім днів з часу опублікування;

через десять днів з часу опублікування;

з часу, зазначеного в іншому нормативно-правовому акті.

5. Знайдіть правильну відповідь. Специфічними рисами фінансово-правових норм є:

стабільний характер;

рідко виникають як фактичні;

диспозитивний характер;

регулятивний характер.

6. Знайдіть помилку. Джерелами фінансового права України є:

рішення селищної ради народних депутатів;

декларація про державний суверенітет України;

закон України «Про Державний бюджет на 1998 рік»;

рішення Верховного суду України з фінансових питань.

7. Знайдіть правильний варіант. Обов’язковим елементом струк­тури фінансово-правової норми є:

диспозиція;

гіпотеза;

санкція;

дата прийняття.

8. Знайдіть правильну відповідь. Характерними рисами санкції фінансово-правової норми є:

матеріальний характер;

правовідновлюючий характер;

штрафний характер;

зазвичай, містяться в окремому нормативно-правовому акті.

9. Знайдіть помилку. Поділ на резидентів і нерезидентів здійснюється на підставі принципів:

постійного місцезнаходження на території держави;

джерела отримання прибутків;

громадянства;

межі фінансової відповідальності.

10. Знайдіть помилку. Припинення дії фінансово-правового акта визначається таким:

закінченням терміном його дії;

скасуванням фінансово-правового акта;

заміною чинного фінансово-правового акта іншим;

припиненням існування відносин, що ним регулювалися.

1. Визначте, що є фінансово-правовою нормою.

2. Перерахуйте особливості фінансово-правових норм порівняно з нормами інших галузей права.

3. Визначте, які загальні риси правових норм притаманні фінансово-правовим нормам.

4.Наведіть приклади компетенційних фінансово-правових норм.

5. Розкрийте на прикладі норми фінансового акта структуру фінансово-правової норми й поясніть, у чому полягає особливість її санкцій.

6. Чи тотожна фінансово-правова норма статті фінансово-правового акта?

7. Наведіть приклади регулятивних і охоронних фінансово-правових норм.

8. Наведіть перелік нормативно-правових актів як джерел фінансового права України.

9. Наведіть приклад міжнародного договору, що є джерелом фінансового права України.

10. Чим характеризується дія фінансово-правового акта в часі, просторі та за колом осіб?

Босий О. Умови ефективності реалізації фінансово-правових норм // Право України. — 2003. — № 2.

Воронова Л. К. Про вдосконалення фінансового законодавства. // Проблеми фінансового права. — 1998. — Вип. 1. — С. 16—25.

Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство» і практична необхідність його нормативної легалізації // Право України. — 2001. — № 8.

Пепеляев С. Г. К вопросу о налоговом законодательстве и налоговых отношениях // Налоговый вестник. — М., 1997. — № 5. — С.17—26.