Програма курсу.

Програмний матеріал

за окремими темами

Тема 1. Фінансова діяльність держави

Поняття фінансової діяльності держави. Суб’єкти, об’єкт, зміст фінансової діяльності держави. Види й характеристика методів фінансової діяльності держави. Форма фінансової діяльності держави. Принципи фінансової діяльності держави. Фінансова система України. Види й повноваження органів, що здійснюють управління фінансовою діяльністю держави.

Тема 2. Предмет, метод

і система фінансового права

Характеристика відносин, що становлять предмет фінансового права. Характерні риси методу фінансового права. Система фінансового права України. Місце фінансового права в системі права України. Галузі права, суміжні з фінансовим правом. Відмежовування фінансового права від інших галузей права. Наука фінансового права.

Тема 3. Фінансово-правові норми

та джерела фінансового права

Поняття та особливості фінансово-правових норм. Види фінансово-правових норм. Структура фінансово-правової норми. Санкції фінансово-правових норм. Джерела фінансового права. Опорні закони в системі фінансового законодавства України як акти вищої юридичної сили. Підзаконні нормативні акти в системі фінансового законодавства. Дія фінансово-правових актів у часі, просторі та за колом осіб.

Тема 4. Фінансово-правові відносини

Поняття та особливості фінансово-правових відносин. Суб’єк­ти фінансових правовідносин й суб’єкти фінансового права. Об’єкт фінансових правовідносин. Зміст фінансових правовідносин. Підста­ви виникнення, зміни й припинення фінансово-правових відносин.

Тема 5. Правові основи фінансового

контролю в Україні

Сутність і призначення фінансового контролю. Фінансова дис­ципліна. Зміст фінансового контролю. Види фінансового контролю. Методи фінансового контролю. Поняття ревізії. Поняття перевірки. Податкова перевірка. Види ревізій. Акт ревізії. Обстеження. Інспекції. Спостереження. Організації та органи фінансового контролю. Загальнодержавний фінансовий контроль. Відомчий фінансовий контроль. Фінансовий контроль фінансово-кредитних органів. Внут­рішньогосподарський фінансовий контроль. Аудиторський фінансовий контроль. Правове положення державної податкової служби в країні. Правове положення державної контрольно-ревізійної служби в країні. Правові засади аудиторської діяльності в нашій державі.

Тема 6. Фінансово-правова відповідальність

Дискусійні питання виділення фінансово-правової відповідаль­ності. Поняття та особливості фінансово-правової відповідальності. Фінансове правопорушення — фактична підстава фінансово-правової відповідальності. Поняття й види фінансових право­порушень. Склад фінансового правопорушення. Поняття та особливості фінансово-правових санкцій. Види фінансово-правових санкцій. Порядок пред’явлення фінансово-правових санкцій.

Тема 7. Бюджетне право

й бюджетний устрій України

Поняття бюджету. Значення бюджету для функціонування держави. Бюджетний період. Поняття бюджетного права. Особливості бюджетно-правових відносин. Бюджетний устрій України. Бюджетна система. Зведений (консолідований) бюджет. Прин­ципи бюджетної системи. Бюджетна класифікація та її призначення. Класифікація доходів бюджету. Класифікація видатків бюджету. Класифікація фінансування бюджету. Класифікація бор­гу. Складові частини бюджету. Запозичення. Резервний фонд бюджету. Міжбюджетні відносини.

Тема 8. Бюджетний процес в Україні

Поняття та зміст бюджетного процесу. Повноваження та обов’язки учасників бюджетного процесу. Порядок складання проекту бюджету. Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період. Бюджетні запити. Порядок розгляду проекту Закону про Державний бюджет України. Порядок затвердження Закону про Державний бюджет України. Захищені статті бюджету. Зміст актів про бюджет. Порядок виконання бюджету України. Казначейська система виконання Державного бюджету України. Розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження. Бюджетні призначення. Реєстраційний рахунок. Касові видатки бюджету. Фактичні видатки бюджету. Умови пропорційного скорочення бюджетних видатків. Відповідальність за виконання бюджету. Звітність про виконання бюджетів.

Тема 9. Місцеві бюджети

Поняття місцевих бюджетів і бюджетів місцевого самоврядування. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування. Особливості бюджетного процесу на місцевому рівні. Порядок складання місцевих бюджетів. Прийняття та затвердження місцевих бюджетів. Виконання місцевих бюджетів. Звітність про виконання місцевих бюджетів.

Тема 10. Міжбюджетні відносини

Поняття та мета міжбюджетних відносин. Поняття й види видатків на здійснення повноважень. Розмежування видів видатків між бюджетами. Передача видатків між різними бюджетами. Поняття та види міжбюджетних трансфертів. Розрахунок видатків, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів. Коефіцієнт вирівнювання. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості.

Тема 11. Правове регулювання

державних доходів

Поняття та система державних доходів. Поняття й функції податків. Види податків та їх характеристика. Загальнодержавні податки й збори (обов’язкові платежі). Місцеві податки та збори (обов’язкові платежі). Принципи побудови системи оподаткування. Поняття податкового права. Податковий закон. Платники податків і зборів (обов’язкових платежів). Права та обов’язки платників податків і зборів (обов’язкових платежів).

Тема 12. Правове регулювання державних

видатків і бюджетного фінансування

Поняття державних видатків і державних витрат. Види держав­них видатків. Поняття та принципи бюджетного фінансування. Правові основи кошторисно-бюджетного фінансування. Особливості фінансування державних підприємств.