Вступ

Вивчення курсу «Фінансове право» має велике значення для майбутніх фахівців із фінансової справи. Адже під час своєї практичної діяльності за обраним фахом їм необхідно кожну свою дію звіряти із законами та підзаконними актами. Незнання чи поверхове знання правових аспектів питань, які потрібно буде вирішувати, може завдати великих збитків тим установам, організаціям, підприємствам, де вони працюватимуть, а, ймовірно, державі загалом. Тому студент має чітко усвідомити важ­ливість цього курсу для свого майбутнього.

Нині Україна будує нову державу з ринковими відносинами. За цих умов основним джерелом дохідної частини бюджету стають податки, які сплачують комер­ційні структури, підприємці, громадяни. Але правовий інститут податків в нашій країні ще не розвинений. Змінюється порядок витрачання бюджетних коштів. Виникає потреба в докладнішому вивченні їх правового регулювання.

У розділі «Фінансове право» вивчаються питання, що стосуються поняття фінансів і діяльності держави в цій галузі, предмету і методу правового регулювання, особливостей фінансово-правових норм. Велика увага приділяється аналізу законодавства, норми якого регулюють фінансовий контроль, податкові відносини, державні доходи та видатки, розглядаються правові режими державних централізованих фондів коштів і фондів коштів органів місцевого самоврядування, правові основи державного кредиту та страхування.

Основними формами вивчення курсу «Фінансове право» є лекції, семінарські заняття й самостійна робота студентів.