14.1. Подання апеляції та підготовка справи до вирішення

Є два способи подачі апеляції. Перший полягає в подачі апеляції до того органу, який прийняв оспорюване рішення1.

Другий спосіб полягає в тому, що апеляція подається безпосередньо до постійно діючого чи тимчасового апеляційного органу, який створюється при центральному апараті центрального органу виконавчої влади. Так, навчальний заклад може подати апеляцію до Міністерства освіти і науки щодо рішення державної акредитаційної комісії при міністерстві освіти і науки з наданням (зупиненням дії або анулюванням) сертифіката, не пізніше ніж через два тижні з дня їх прийняття. У цьому разі МОН утворює апеляційну комісію, яка після розгляду апеляції готує рекомендації для чергового засідання Державної акредитаційної комісії2.

В апеляції повинна бути чітко викладена суть скарги. До апеляції додаються всі необхідні документи і матеріали, які підтверджують і пояснюють факти, що містяться в апеляції, а саме:

- скарга на рішення по заяві (апеляція до апеляційного органу нижчого рівня)

- матеріали справи за заявою;

- матеріали справи за скаргою на рішення за заявою.

1 Пункт 7 Порядку проведення робіт із сертифікації засобів забезпечення технічного засобу захисту інформації загального призначення, затвердженого наказом Держстандарту Українита держдепартаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ від 9.07.01 № 329/32//Офіційний вісник України. - 2001. - № 31.-Ст. 1431.

2 Пункт 22 Положення про акредитацію вищих закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9.08.2001 р. № 978// Офіційний вісник України. - 2001. - № 32. - Ст. 1491.

>>>288>>>

Під матеріалами розуміють докази, які оцінювались в ході проваджень по даній справі та покладені в основу рігшень за заявою та/чи скаргою1.

Подання апеляції не зупиняє прийнятого рішення.

Гарантіями неупередженості розгляду апеляції є діяльність керівництва проводу, інститут самовідводу, та право учасників на заявления відводу. Під час формування апеляційних органів повинна забезпечуватися незалежність їх членів від учасників2. До складу апеляційного органу не можуть бути введені особи, які брали участь у прийнятті рішення, що оспорюється, або які перебувають у родинних зв'язках між собою чи з учасниками. Члени апеляційного органу мають право відмовитися від участі у розгляді конкретної справи завчасно до початку засідання при наявності поважних причин3. Учасник має право до початку розгляду заявити мотивований відвід будь-якому члену колегії. У разі визнання проводом обгрунтованості відводу і його задоволення, а також якщо при цьому в складі проводу залишається менше певної кількості членів, засідання переноситься. При цьому призначається новий склад проводу.

Процесуальний контроль в апеляційному провадженні організаційно забезпечуєься так. Або створюються два рівні апеляційних органів. До прикладу, у разі незгоди з рішенням апеляційної комісії акредитованого органу із сертифікації заявник має право протягом 10 днів з дня отримання рішення звернутись до комісії з апеляцій національного органу з сертифікації (Державного комітету стандартизації, сертифікації і метрології)4.

1 Пункт 3.3. Порядку розгляду апеляцій з питань сертифікації комісією з апеляцій з питань сертифікації Держстандарту України, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України № 218 від 7.05.2001 р.

2 Там же. - Пункт 2.6.

3 Пункт 3.4. Положення про Апеляційну раду Держпатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.// Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12.

4 Пункт 7.8. Порядку проведення робіт із сертифікації засобів забезпечення технічного засобу захисту інформації загального призначення,

>>>289>>>

Або ж створюються дві інстанції в складі національного органу, який виконує функції проводу з розгляду апеляцій. До прикладу, якщо апелянт не згоден з рішенням про відмову у прийнятті апеляції до розгляду або з рішенням про відкликання апеляції, він може подати мотивовану скаргу голові Апеляційної палати протягом одного місяця з дня одержання відповідного повідомлення1.

В апеляційному провадженні відсутня стадія адміністративного розслідування. Апеляційний орган не здійснює попереднього (до стадії вирішення) виявлення та встановлення фактів, які мають значення по справі. Тому процесуальне врегульовують тільки строки стадії підготовки справи до вирішення. До прикладу, засідання комісії з апеляцій Держстандарту України проводиться в міру надходження апеляцій з питань сертифікації, але не пізніше ЗО днів з дня їх надходження'.

Підготовка справи до вирішення виконується як правило декількома посадовими особами органу, який виконує функції проводу в даному провадженні. Хоча попереднє фахове опрацювання матеріалів апеляції доручається представникам публічних інтересів (функціональним підрозділам) або доповідачу, що призначається за погодженям із таким функціональним підрозділом. На цій стадії також вносяться пропозиції по персональному складу тимчасових апеляційних органів, призначається дата засідання апеляційного органу, здійснюється виклик зацікавлених осіб на засідання апеляційного органу'.

затвердженого наказом Держстандарту Українита держдепартаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ від 9.07.01 № 329/32// Офіційний вісник України.- 2001.- №31.- Ст 143 1

1 Пункт 5.6. Положення про Апеляційну раду Держпатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.І/ Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12.

2 Пункт 4 Наказу Держастандарту Про створення комісії з апеляцій з питань сертифікації Держстандарту України № 218 від 7.05.2001 р

3 Пункти 3.7.-3.10. Порядку розгляду апеляцій з питань сертифікації комісією з апеляцій з питань сертифікації Держстандарту України.

>>>290>>>

Підготовчі дії складаються з двох груп. В апеляційному провадженні вони особливо очевидні через те, що їх виконання доручається різним посадовим особам проводу як колегіального органу. Перша група підготовчих дій стосується суті справи (вивчення справи, діловодство за справою, внесення пропозиції щодо складу апеляційного органу, призначення дати проведення засідання та повідомлення про це сторін, надання сторонам можливість ознайомитись з матеріалами апеляції на будь-якій стадії її розгляду до закінчення терміну, що надається чинним законодавством для оскарження рішення по апеляції), їх виконання покладається на спеціаліста в галузі поданої апеляції (доповідача, до прикладу)1. Інша група дій технічна за характером і покладається на апаратних працівників апеляційного органу (перевірка наявносі матеріалів апеляції та правильність оформлення документа про сплату збору, повідомлення, при необхідності, апелянта про надання апеляційному органу додаткових матеріалів, необхідних для прийняття апеляції до розгляду, надсилання повідомлення про прийняття апеляції до розгляду, про відмову у прийнятті апеляції до розгляду). Хоча такий поділ досить умовний. Більш доцільне поєднання виконання таких дій у руках однієї організаційної ланки органу.

Документація з приводу апеляції надається членам апеляційного органу завчасно (за декілька днів - тиждень) до засідання такого органу.