12.1. Порядок проведення слухань (засідань)

У законодастві України не завжди безпосередньо вказується на місце проведення слухань по справі. Тому вирішення даного питання віднесене на розсуд проводу. Варіантами вирішення можуть бути наступні: 1) місце, яке за обставинами справи найдоцільніше; 2) за місцем вчинення решти процесуальних дій чи за місцем виявлення обставин, що підлягають встановленню1.

Хід засідання такий. Головуючий відкриває засідання, оголошує прізвища та посади осіб, уповноважених на вирішення справи, перелік питань, що розглядаються, і осіб, які беруть участь. Умовою повноважності засідання є кворум членів проводу. Кворум розгляду питання на засіданні колегіального органу встановлюється у вигляді присутності на засіданні більшості членів такого органу. Висувається також вимога до кількості голосів, що віддається членами колегіального органу за чи проти рішення. При рівності голосів рішення вважається прийнятим. У процедурах роботи деяких органів передбачається, що при рівній кількості голосів, поданих за і проти рішення, голос головуючого вирішальний2.

Відсутність на слуханнях зацікавлених осіб, як правило, не може бути підставою для непроведения слухань або їх відкладення, не перешкоджає і не впливає на прийняте за результа-

1 Параграф 40 Загального Закону Австрійської Республіки про адміністративну процедуру від 1991р. // Закон Австрійської Республіки про адміністративну процедуру. - К., 1999.

2 Пункт 6.1. Положення про Апеляційну раду Держпатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.// Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12; Пункт 4.4. Положення про Кваліфікаційну комісію Національного банку України з питань сертифікації аудиторів, тимчасових адміністраторів та ліквідаторів банківських установ, затвердженого постановою правління Національного банку України № 271 від 16.07.2001 р.// Офіційний вісник України. -2001.-№32.-Ст. 1501

>>>262>>>

тами слухань рішення1. Та якщо явка зацікавленої особи визнана обов'язковою, то слухання по справі має бути відкладене2. При повторній неявці зацікавленої особи без поважної причини провід розглядає справу за її відсутності3.

Зручне для учасників провадження положення Кодексу адміністративного провадження Республіки Польща про явку на слухання. Так, до особистої явки викликаний зобов'язується лише в межах міста або теритиорії територіальної громади, де він мешкає або перебуває. Обов'язок особистої явки стосується також викликаного, який проживає або перебуває в сусідній територіальній громаді чи місті.

На засідання провід може запросити представників публічних інтересів для кваліфікованого розв'язання поставлених заявником вимог. На засіданні ці працівники дають консультації зі спеціальних питань4.

Наступним питанням провід вирішує потребу у відкладенні засідання. Відкладення слухань може мати місце: 1) у зв'язку з необхідністю отримання додаткових доказів; 2) залу-

1 Пункт 14 Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт! послуг за державні кошти, затвердженого наказом Мінекономіки України № 265 від 4.12.2000.// Офіційний вісник України. - 2000. - № 51. - Ст. 2232.

2 Пункт 5.5. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 40. - Ст. 1503.

3 Пункт 38 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в АРК, областях, містах Києві та Севастополі», затвердженого Указом Президента України від 5.05.93 р.// Голос України. - 1993. - 13 травня.

4 Пункт 4.13. Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, організаціях і на підприємствах системи МВС Ураїни, затвердженої Наказом МВС України № 414 від 10.06.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. -№32.-Ст. 1213.

>>>263>>>

чення до участі у справі експертів та (чи) інших осіб; 3) у випадках, коли вирішення справи слід здійснити у визначений час. Ініціатива відкладення справи може виходити від учасників". При відкладенні слухань провід виносить процесуальне рішення, в якому зазначає причини відкладення та дату наступного слухання. Таке рішення доводять до відома усіх осіб, які беруть участь у справі.

Далі хід слухань такий: 1) доповідач викладає суть зве-рення; 2) доповідач відповідає на запитання проводу та учасників; 3) заслуховуються пояснення зацікавлених осіб', заслуховуються особи, залучені до провадження по справі, аналізуються докази по справі; 4) опрацювується проект рішення (проводиться обмін думками між членами колегіального проводу)\ При розробці (обговоренні рішення) проводом учасники виходять із приміщення, в якому проводилися слухання.

Однак учасники мають можливість контролювати правильність технічних операцій, що виконуються проводом при під-

1 Пункт 3.7. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

2 Пункт 7.1. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

3 Пункт 19 Інструкції щодо застосування Положення про порядок накладення штрафів на суб'єктів господарської діяльності.

4 Пункт 15 Положення про Комісію з розгляду подань Головного управління юстиції МЮУ в АРК, обласних, Київського і севастопольського міських управлінь юстиції щодо анулювання свідоцгв про право на заняття нотаріальною діяльністю, затвердженого Наказом Мін-юсту від 19.11.98 р. № 63/5//Офіційний вісник України. - 1998. - № 48.

5 Пункт 5.5. Правил розгляду клопотань Міжвідомчою комісією щодо погодження питань правової охорни знаків для товарі і послуг, затверджених Наказом міжвідомчої комісії щодо погодження питань правової охорони знаків для товарів і послуг № 1 від 16.01.96 р.// Закон і бізнес. - 1996. - № 6.

>>>264>>>

готовці рішення. Помилки виконавців, допущені в математичних діях, при друкуванні, у процесі копіювання, розмножування або подібних дій, та інші ненавмисні технічні помилки, які провід вважає помилками виконавців, підлягають виправленню.

Провід може передавати учаснику розрахунки, на підставі яких прийматиметься остаточне адміністративне рішення, за письмовою заявою учасника, яка стверджує, що мала місце помилка виконавців.

Така письмова заява подається проводу протягом певного строку від дати надання відповідної інформації цьому учаснику. Учасник може подати проводу свої коментарі стосовно виявлених нею помилок виконавців.

Такі коментарі повинні подаватися протягом визначеної кількості днів від дати передачі розрахунків, якщо провід не продовжить строк на підставі письмової заяви учасника, яка подається протягом декількох днів від дати передачі таких розрахунків з обгрунтуванням причин продовження зазначених строків.

Ці коментарі повинні подаватися у письмовій формі проводу та всім учасникам. Учасники можуть дати відповідь на такі коментарі. Така відповідь реєструється проводом протягом декількох днів від дати закінчення строку подання коментарів, якщо провід не продовжить строк на підставі письмової заяви учасника, що подається протягом не більше 1 тижня від дати передачі розрахунків з обгрунтуванням причин продовження зазначених строків.

Провід повинен проаналізувати і перевірити коментарі та відповіді, а, у разі потреби, виправити помилки виконавців, вносячи поправки до проекту завершального адміністративного рішення. Про внесення таких поправок провід повинен інформувати учасників. Внесення поправок у зв'язку з виправленням помилок виконавців не вважається внесенням змін до проекту адміністративного рішення1.

Особливостями відзначається слухання справи на особистому прийомі громадян керівництвом органу. Представник пуб-

' Стаття 35 ЗУ "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999.- 26 лютого.

>>>265>>>

лічних інтересів за згодою громадянина може бути присутній на особистому прийомі1. Очевидно, якщо позиція співробітника вигідна громадянину, то він згоден із його участю у вирішенні. А якщо ні, то не згоден. Ця норма потрібна для того, щоб повідомити проводу нову позицію лідируючого суб'єкта, якщо той її змінив після співбесіди з громадянином.