Розділ 11. Підготовка справи до вирішення

Питання, які вирішуються при підготовці: 1) чи належить до компетенції проводу вирішення даної справи; б) чи дотримано вимоги законодавства при провадженні процесуальних дій на попередніх стадіях; в) проведення аналітичної роботи з приводу попередньої оцінки обставин справи, що будуть розглядатись на слуханнях (сюди можна віднести питання про витребування необхідних додаткових матеріалів, про призначення експертизи - з приводу визначення здатності ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність згідно із діючими нормативно-технічними документами1, про витребування від зацікавлених осіб письмових пояснень2); г) чи підлягають задоволенню клопотання зацікавлених осіб3; д) об'єднання розгляду правових вимог в одну справу або про виділення правових вимог для окремого розгляду4.

Підготовку матеріалів справи до вирішення проводом здійснює секретар цього проводу5, його керівник, заступник ке-

1 Пункт 5.2. Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності незалежно від форм власності ліцензії на виробництво, передачу та постачання електричної енергії, затвердженої Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України № 1174 від 09.09.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998. - № 40. - Ст. 1503.

2 Стаття 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в АРК, областях, містах Києві та Севастополі», затвердженого Указом Президента України від 5.05.93 р.// Голос України. - 1993. - 13 травня.

3 Пункт 5.1. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001. - № 12.

4 Стаття 38 Закону України "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01р. // Голос України. - 2001. - 27 лютого

5 Пункт 6 Положення про Комісію з розгляду подань Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в АРК, обласних. Київського і Севастопольського міських управлінь юстиції щодо анулювання свідоцтв про право на заняття нотаріальною діяльністю, затвердженого Наказом Мінюсту від 19.11.98 р. № 63/5// Офіційний вісник України. -

>>>260>>>

рівника. Однак певні дії все-одно виконуються самим проводом (витребування інформації від судів, органів держави, в тому числі слідчих органів).

Підготовчі дії охоплюють: збір доказів; призначення дати і місця слухань. Призначення дати слухання справи має узгоджуватись із строком виконання відповіді на запит додаткової інформації по справі, строком проведення експертизи і підготовки висновку за її результатами; повідомлення про них зацікавлених осіб1. До виклику на засідання можуть додаватись документи, які відсутні у адресата або є засобами доказування фактів, викладених у виклику2.

Стадія може завершуватись прийняттям одного із таких рішень: 1) про розгляд звернення на засіданні проводу 2) закриття провадження по справі.

'

1998.-№48.

1 Пункт 17 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури в АРК, областях, містах Києві та Севастополі», затверджене Указом Президента України від 5.05.93 р.// Голос України. - 1993. - 13 травня.

" Пункт 4.7. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.02.2001 р. № 27// Офіційний вісник України. - 2001 - № 12.

>>>261>>>