10.3. Наслідки адміністративного розслідування

1. Рішення про направлення матеріалів справи на вирішння проводу. 2. Закриття провадження. Оформлення ходу та результатів розслідування.

Документальній фіксації підлягають процесуальні дії, що проводились в ході розслідування. В ході перевірки, при відбиранні проб і вилучення виробів оформлюється відповідний акт. Процесуальні дії можуть також фіксуватись шляхом опечатування певних приміщень. Якщо перевірка наявності коштовних металів у приміщеннях не закінчена за один день або якщо вона перервана з будь-яких інших причин, то приміщення опечатується печатками контролера і матеріальновідповідальної особи2. Всі зауваження зацікавлених осіб, які висловлюються в ході перевірки, повинні бути викладені письмово, тільки в такому вигляді лідируючий суб'єкт має право і зобов'язаний взяти їх до уваги та провести за ними додаткову перевірку.

За наслідками перевірок складють протоколи, висновки, довідки3. За результатами перевірки звернення складається мотивована довідка. Якщо під час перевірки виявлено факти порушення прав і законних інтересів громадян, недоліки в роботі органів чи установ, зловживання службовим становищем їх працівників, то у висновках за результатами перевірки в довідці чітко констатується, яких конкретно заходів вжито для усунення вказаних порушень. Довідка підписується особами, які про-

1 Голосніченко І, Стахурський М., Золотарьова Н. Попереднє адміністративне розслідування як стадія провадження в справах про адміністративні проступки// Право України. - 2002. - №2. - С. 27.

2 Пункт 3.5.2. Інструкції про порядок проведення перевірок щодо додержання чинного законодавства при виконанні операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, затвердежної наказом міністерства фінансів України № 240 від 18.05.2001 р.

3 Пункт 3.3., 3.4. Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організацію прийому громадян у митних органах України, затвердженої Наказом ДКЦПФР № 186 від 23.07.97 р.// Українська інвестиційна газета. - 1997. - № 32.

>>>258>>>

водили перевірку звернення. Цими ж особами готується і візується проект відповіді.

В ході слухань складають протоколи. Такі протоколи містять відомості про учасників, наведені доводи і пропозиції, висновки щодо подальшого провадження по зверненню. При відсутності згоди щодо обговорюваних питань у протоколі фіксують окремі думки їх учасників, заяву про відкликання заявки, питання по яких учасники розійшлись у попередній кваліфікації.1. В протоколі можуть фіксуватись факти прийняття рішення про закриття провадження по справі2.

Документ про загальні результати розслідування має містити: прізвище, ім'я, no-батькові сторони та характеристики обставин, стосовно яких велося розслідування; висновки розслідування; пропозиції щодо кваліфікації з'ясованих обставин. Акт (висновок) підписується особою, яка проводила перевірку, і затверджується керівництвом лідируючого суб'єкта3. До такого документу мають додаватись всі матеріали, що засвідчують обставини, зазначені у висновку4. Члени колегіального органу розслідування мають право викладати свою окрему думку, що додається до акта5.

1 Пукнт 8.3. Порядку розгляду заявки на винахід (корисну модель), затвердженого Наказом Держпатенту України № 244 від 29.11.96 р.// Покажчик нормативно-правових актів України. - 1997. - №1. - С. 25.

2 Там же.

3 Пункт 3.4. Інструкції про порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ, внутрішніх військах, вищих закладах освіти, установах, органзаціях і на підприємствах системи МВС України, затвердженої Наказом МВС України № 414 від 10.06.98 р.// Офіційний вісник України. - 1998.-№32.-Ст. 1213.

Стаття 21 Положення про матеріальну відповідальність віськовослуж-бовців за шкоду, заподіяну державі, затвердженого постановою Верховної Ради України від 23.06.95 р.// Голос України. - 1995. - 27 липня. 5 Пункт 7 Інструкції про порядок проведення розслідувань, пов'язаних з порушенням правил та процедур експортного контролю, затвердженої Наказом Державної служби експортного контролю України від 9.10.98 р. № 641/3081// Офіційний вісник України. - 1998. - № 41.

>>>259>>>