7.2. Відшкодування витрат

Процесуальні витрати складаються із: плати за розгляд (збору); витрат на провадження. До витрат на провадження відносять дорожні та інші витрати свідків і експертів, а також зацікавлених осіб, та витрати, зумовлені оглядом місця, так само, як і витрати на офіційні листи учасникам.

Стягнення процесуальних витрат проводиться залежно від видів проваджень, позитивних чи юрисдикційних. Крім цього, потрібно розрізняти витрати, що проводяться за ініціативою зацікавлених осіб, та витрати, що проводяться лідируючими суб'єктами в силу своїх статутних обов'язків (відшкодування витрат, що проведені залученими особами - свідками та експертами)1. Витрати покладаються на учасника, якщо вони виникли з його вини, були зроблені на його користь чи на його вимогу та виникли через статутні обов'язки лідируючих суб'єктів по справі, або якщо позиція зацікавленої особи визнана неправомірною.

В позитивних провадженнях витрати покладаються на сторону, що зацікавлена у наданні управлінської послуги. За загальним правилом заяви громадян розглядаються без стягнення плати2. Однак спеціальні звернення громадян розглядаються в більшості випадків за умови сплати відповідних зборів. При відмові сторони-заявника продовжувати участь у справі, їй не повертають плату (збір)3. В деяких випадках через особливий суспільний інтерес у позитивному провадженні його сторона зазнає менших витрат. Не секрет, що держава особливо зацікав-

1 Пункт 2.13 Порядку застосування фінансових санкцій за порушення санітарного законодавства, затвердженого наказом міністерства охорони здоров'я України № 135 від 20.07.95 р.

2 Пункт 3.10 Правил розгляду звернень громадян до Державної комісії

3 цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів, затверджених Наказом ДКЦПФР № 186 від 23.07.97 р.// Українська інвестиційна газета, - 1997. - № 32.

3 Пункт 5.4 Положення про Апеляційну раду держпатенту України, затвердженого Наказом Держпатенту України № 34 від 28.02.96 р.// Інформаційний бюлетень. - 1996. - № 12.

>>>201>>>

лена у розширенні обсягу державного реестру патентів на винаходи та інші об'єкти інтелектуальної власності. Через це Державний департамент інтелектуальної власності України відповідно до статті 15 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» від 15.12.93 несе витрати по виготовленню і пересиланні матеріалів, що протиставлені заявці заявника на отримання патенту1. Є пропозиція звільнити сторону-заявника від збору за розгляд справи, предметом якої є вимоги про сприяння у реалізації матеріально-правових обов'язків".

В юрисдикційних провадженнях витрати учасника, позиція якого визнана правомірною покладаються на учасника, позиція якого визнана неправомірною (в якості останнього може виступити як зацікавлена особа, так і лідируючий суб'єкт, що здійснює адміністративне переслідування). Так, в юрисдикційних провадженнях витрати по зберіганню вилучених предметів (витрати митного органу по зберіганню предметів, у відношенні яких винесено постанову про конфіскацію, мають бути компенсовані особою, яка скоїла порушення3).

При цьому відшкодування збитків зацікавленою особою із неправомірною позицією здійснюється у добровільному порядку. Лише якщо вона відмовляється відшкодовувати, стягнення проводиться в примусовому порядку на підставі рішення суду. Діє правило Конституції: громадянин може бути позбавлений власності тільки в судовому порядку. Стосовно юридичних осіб це правило загалом не діє, однак законодавство поширює його і на юридичних осіб. Наприклад, витрати на проведення експертизи відшкодовуються за рахунок особи, яка вчинила порушення законодавства. У разі відмови у відшкодуванні зазначених витрат особа, яка здійснила ці витрати, може зверну-

1 Див.: Голос України. - 1994. - 16 лютого.

Авер'янов В. До питання про поняття так званих "управлінських послуг"// Право України. - 2002. - №6. - С. 125-127.

3 Пункт 8.3.1 Положення про провадження в справах про порушення митних правил, затвердженого наказом державного митного комітету України № 205 від 04.11.92 р.

>>>202>>>

тись до суду із заявою про їх відшкодування. Однак така вимога не може бути предметом судового розгляду в порядку позовного провадження. Спір про право цивільне з приводу факту і розміру шкоди фактично відсутній. Дані питання вирішені в адміністративному провадженні. Адже факт проведення експертизи та її вартість зафіксовані в процесуальних документах. Щодо лідируючих суб'єктів, чия позиція визнана неправомірною, то стягнення з них витрат може бути проведено у по-засудовому, адміністративному порядку.

Існує окрема група норм щодо процедурних витрат на стадії виконання в адміністративному провадженні. В юрисдик-ційних провадженнях щойно висловлене правило теж знаходить своє підтвердження. Так, на судно-порушник покладаються витрати по одержанню ним залишків майна, що не було конфісковане у нього при порушенні законодавства2. Аналогічно порушники державного кордону будуть нести витрати по їх депортації1.

Від інституту процесуальних витрат слід відрізняти інститут відшкодування збитків, що завдані суб'єктам адміністративно-процесуальних відносин через недобросовісну реалізацію процесуального статусу. Витрати, зроблені проводом у зв'язку з перевіркою звернень, які містять завідомо неправдиві відомості, можуть бути стягнуті з громадян4 та юридичних осіб1 за рішен-

' Стаття 43 Закону Укарїни "Про захист економічної конкуренції" від 11.01.01 р.// Голос України. - 2001. - 27 лютого.

2 Пункт 15 Положення про порядок охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, затвердженого Постановою КМУ № 642 від 12.06.96 р.// Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного середовища. Т.2. - Чернівці: Зелена Буковина, 1996. - С. 320.

3 Див.: Постанова Кабінету Міністрів України № 739 від 17.03.93 р. "Про відшкодування витрат іноземними громадянами (особами без громадянства), громадянами України, проведених у зв'язку із їх затриманням за порушення (спробу порушення) державного кордону, утриманням на період адміністративного затримання і депортацію."

4 Пункт 2.11. Правил розгляду звернень громадян до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та її територіальних органів, затверджених Наказом ДКЦПФР № 186 від 23.07.97 р.// Українська інве-

>>>203>>>

ням суду. А заявник має право вимагати відшкодування збитків, якщо вони стали результатом порушень встановленого порядку розгляду звернень. Наприклад, стягнення збитків із зацікавленої особи дає конкурентне законодавство. Відповідач у разі закриття провадження у справі у зв'язку з недоведенням вчинення порушення може стягнути з заявника збитки, завдані йому забезпеченням виконання рішення, у порядку, визначеному цивільним законодавством 2.

стадійна газета. - 1997. - № 32.

1 Пункт 2 статті 6 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування від 17 січня 2002 р.// Голос України. - 2002. - 2 березня

2 Стаття 29 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.

>>>204>>>