7.1. Процесуальний контроль

Адміністративний процес характеризується оперативністю. Через це можливості процесуального контролю звужені. Проміжкові процесуальні акти та дії можуть бути переглянуті разом із завершальними актами (адміністративними рішеннями).

Однак є винятки. 1) Загальний порядок контролю. Він пов'язаний із субсидіарним застосуванням Закону України "Про звернення громадян" для регулювання порядку розгляду скарг на процесуальні дії та акти. Зокрема це стосується оскарження залишення заяви без розгляду при накладенні штрафів за порушення законодавства про рекламу1. 2) Спеціальний порядок оскарження окремих процесуальних дій. У випадку незгоди керівника навчального закладу з висновками атестаційної комісії протягом 10 днів з моменту отримання акта експертизи він може подати апеляцію до регіональної експертної ради. Якщо апеляція визнається правомірною, то регіональна експертна рада призначає експертну комісію у новому складі2. 3) Якщо процесуальний проміжковий акт вчиняється самим же проводом, то він сам протягом поточної стадії може переглянути таке своє рішення. Так, заходи процесуального забезпечення, які вживаються Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі за поданням лідируючих суб'єктів (Державної митної служби, Міністерства економіки з питань європейської інтеграції України), можуть бути скасовані або змінені самою ж Комісією. Таке рішення прийма-

1 Пункт 9 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 8.09.97 р. № 997 // Урядовий кур'єр. - 1997. - 16 вересня.

2 Пункт 18 Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладів, затвердженого наказом міністерством освіти і науки України № 553 від 24.07.2001 р.// Офіційний вісник України.-2001.-№32. -Ст. 1510.

>>>198>>>

ється вже кваліфікованою більшістю членів Комісії. Державна митна служба України, національний товаровиробник або відповідний орган виконавчої влади протягом ЗО днів від дати публікації рішення Комісії про застосування спеціальних заходів можуть вимагати перегляду цього рішення. Згідно з цією вимогою Комісія розпочинає перегляд зазначеного рішення, за результатами якого Комісія приймає рішення кваліфікованою більшістю голосів про залишення рішення про застосування спеціальних заходів без змін, його зміну або скасування.

Адміністративно-процесуальний контроль здійснюється суто суб'єктами державного, комунального, непублічного управління. Тобто судовий контроль за проміжковими процесуальними актами не варто відносити до адміністративно-процесу-цального. При цьому в деяких випадках такий судовий контроль є єдино можливим. До прикладу, розпорядження про вжиття заходів щодо забезпечення виконання рішення про захист від недобросовісної конкуренції може бути оскаржене до суду. При цьому тільки суд повинен оцінювати законність таких забезпечувальних заходів, як накладення арешту на майно, грошові суми2.

Адміністративно-процесуальний контроль має бути завжди попередній, тобто проміжкові процесуальні акти та стадії виконання переглядаються окремо від адміністративного рішення по суті справи. Однак процесуальні нормативні акти дають різні способи попереднього процесуального контролю, що як правило, здійснюється проводом. Перший спосіб - це вчинення організаційної дії проводом після проведення процесуальної дії лідируючим суб'єктом. Другий спосіб, зокрема, проявляється в тому, що керівник митного органу контролює хід проведення службового розслідування. Такий контроль не є правовим, він - організаційний, що полягає в організаційному

1 Стаття 16, 19 Закону Укарїни "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" від 22.12.98 р.// Голос України. - 1999. - 23

лютого.

2

Стаття 29 Закону Укарїни "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7.06.96 р.// Голос України. - 1996.- 2 липня.

>>>199>>>

забезпеченні роботи комісії, яка проводить розслідування'.

Наступний контроль процесуальним не є, однак теж впливає на провадження справи. Особливо це стосується стадії виконання рішення. Так, практикується обов'язкове надсилання примірника рішення разом із матеріалами справи спеціалізованому підрозділу центрального апарату міністерства для нагляд\ за дотриманням вимог законодавства при розгляді справи і винесенні рішення та контролю за виконанням рішення2.

Право процесуального контролю визнається за проводом, спеціально-уповноваженими лідируючими суб'єктами. В першому випадку, до прикладу, коли начальник митниці не згоден з прийнятим рішенням про проведення митного розслідування, а також при наявності обставин, які виключають провадження по справі, він своєю постановою припиняє провадження по справі1. В іншому випадку, зокрема, висновки огляду на стан сп'яніння оскаржуються до контрольної комісії медичного огляду регіонального наркодиспансера або контрольної комісії Міністерства охорони здоров'я4.

Право ініціювання перегляду процесуального рішення визнається за проводом і учасниками.

'

1 Пункт 3.3. Порядку проведення службових розслідувань у митних органах України, затверджений Наказом Держмитслужби України № 462 від 27.07.99 р.// Офіційний вісник України. - 1999. - №33. - Ст 1756.

2 Пункт 8.8. Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2 від 09.01.97 р.// Офіційний вісник України. - 1997. - № 4. - С. 246.

3 Пункт 5.2.9. Положення про провадження в справах про порушення митних правил, затвердженого наказом державного митного комітету України № 205 від 04.11.92 р.

4 Пункт 3.8. Інструкції про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в закладах охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних засобів, затвердженої наказами МВС, МОЗ та мінюсту № 114/38/15-36-18 від 24.02.95 р.

>>>200>>>