Анотація

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист №14/18.2-324 від 19.02.2003)

Рецензенти: Авер'янов В.Б., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України (Інститут держави і права ім. В.М.Корецького ПАН України);

Крупчан О.Д. кандидат юридичних наук, доцент, член-кореспондент АПрН України (Київський регіональний центр Академії правових наук України).

Перепелюк Володимир Григорович Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. - Чернівці: Рута, 2003. - 367 с.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни. В ньому пропонується авторська концепція загальної частини теорії адміністративного процесу.

Для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів.

Учебное пособие подготовлено в соотвествии с учебной программой дисциплины. В нем предлагается авторская концепция общей части теории административного процесса.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов.

The manual contains the material according to the syllabus of the subject. It suggests author's constraction of the administrative process general part. It is intended for the students majoring in Law, may be in use for everybody interested in administrative process.

ББК 67.9(4 УКР)301.011 УДК 342.92

© Видавництво "Рута" Чернівецького національного університету, 2003 © Перепелюк В.Г., 2003

>>>3>>>